Visa allt om Orangelund Ekonomi AB
Visa allt om Orangelund Ekonomi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 651 319 245 378 330 279 245 225 241 207
Övrig omsättning 1 099 809 887 898 916 536 701 773 862 730
Rörelseresultat (EBIT) 607 61 136 182 285 -84 47 132 294 175
Resultat efter finansnetto 570 26 90 118 198 -173 -13 120 297 176
Årets resultat 314 0 36 54 94 1 1 58 150 141
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 401 2 401 2 401 2 627 2 718 2 401 2 406 9 11 14
Omsättningstillgångar 312 204 207 458 518 271 665 960 921 862
Tillgångar 2 713 2 605 2 608 3 086 3 236 2 672 3 071 969 932 876
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 793 479 479 444 390 296 295 344 396 386
Obeskattade reserver 304 150 138 106 67 9 193 218 183 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 218 302 386 825 1 388 1 428 2 040 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 397 1 673 1 604 1 711 1 391 939 543 406 352 386
Skulder och eget kapital 2 713 2 605 2 608 3 086 3 236 2 672 3 071 969 932 876
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 399 393 369 332 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 611 585 591 596 106 103 142 150 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 257 246 263 259 232 229 230 220 196
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 110 140
Omsättning 1 750 1 128 1 132 1 276 1 246 815 946 998 1 103 937
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 326 160 123 189 165 140 123 113 121 104
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 460 409 389 448 444 399 386 387 367 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 607 61 136 182 285 -84 49 134 296 182
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 104,08% 30,20% -35,19% 14,55% 18,28% 13,88% 8,89% -6,64% 16,43% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,37% 2,38% 5,67% 6,74% 9,55% -3,07% 1,56% 13,83% 33,69% 21,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 93,24% 19,44% 60,41% 55,03% 93,64% -29,39% 19,59% 59,56% 130,29% 90,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,64% 100,00% 100,00% 100,00% 99,03%
Rörelsekapital/omsättning -166,67% -460,50% -570,20% -331,48% -264,55% -239,43% 49,80% 246,22% 236,10% 229,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,97% 22,88% 22,49% 17,07% 13,58% 11,33% 14,24% 52,08% 56,63% 52,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 22,33% 12,19% 12,91% 26,77% 37,24% 28,86% 122,28% 236,21% 261,36% 223,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...