Visa allt om VST Ventilation & StyrTeknik AB
Visa allt om VST Ventilation & StyrTeknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 575 2 981 2 824 2 857 3 041 3 693 3 213 3 474 3 037 2 344
Övrig omsättning - - - - - 34 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -100 -134 52 -42 153 356 245 234 73
Resultat efter finansnetto 4 126 101 -98 53 -44 169 372 276 290 167
Årets resultat 4 265 201 7 49 0 118 244 219 251 80
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 104 104 103 103 103 104 120 139 166
Omsättningstillgångar 4 992 1 544 2 050 2 394 2 445 2 696 2 769 2 542 2 471 1 964
Tillgångar 4 996 1 648 2 154 2 497 2 547 2 799 2 873 2 662 2 610 2 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 631 1 070 1 006 1 149 1 243 1 371 1 379 1 255 1 127 966
Obeskattade reserver 0 170 278 388 403 449 444 407 438 501
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 365 408 870 960 901 979 1 050 1 000 1 044 663
Skulder och eget kapital 4 996 1 648 2 154 2 497 2 547 2 799 2 873 2 662 2 610 2 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 778 827 836 871 840 781 762 724 597
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 68 80 76 75 80 80 20
Löner till övriga anställda 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 343 352 575 612 623 645 560 579 519 433
Utdelning till aktieägare 394 0 137 150 144 128 126 120 92 90
Omsättning 2 575 2 981 2 824 2 857 3 041 3 727 3 213 3 474 3 037 2 344
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 288 1 491 1 412 1 429 1 521 1 847 1 607 1 737 1 519 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 573 702 726 754 751 675 673 638 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -50 -100 -134 52 -41 154 373 264 268 109
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,62% 5,56% -1,16% -6,05% -17,66% 14,94% -7,51% 14,39% 29,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 82,59% 6,13% -4,55% 2,16% -1,57% 6,04% 12,95% 10,37% 11,03% 7,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 160,23% 3,39% -3,47% 1,89% -1,32% 4,58% 11,58% 7,94% 9,48% 7,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,71% 81,38% 79,43% 76,79% 76,75% 79,12% 82,26% 78,58% 65,72% 72,27%
Rörelsekapital/omsättning 179,69% 38,11% 41,78% 50,19% 50,77% 46,49% 53,50% 44,39% 46,99% 55,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,69% 72,97% 56,77% 57,47% 60,46% 60,80% 59,39% 58,15% 55,26% 62,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 367,67% 378,43% 235,63% 249,38% 271,37% 275,38% 263,71% 254,20% 236,69% 296,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...