Visa allt om M-son's Bygg AB
Visa allt om M-son's Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 450 6 784 6 009 5 009 4 633 4 779 3 495 3 462 3 032 3 307
Övrig omsättning - 37 - 34 - - - - - 16
Rörelseresultat (EBIT) 575 92 450 371 454 -84 367 128 -330 62
Resultat efter finansnetto 480 3 321 290 358 -124 325 80 -357 49
Årets resultat 367 -8 246 211 259 -136 238 57 -64 26
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 4 8 16 29 29
Omsättningstillgångar 3 016 2 217 3 177 2 245 2 198 1 743 1 151 647 1 441 1 302
Tillgångar 3 016 2 217 3 177 2 245 2 198 1 747 1 158 663 1 470 1 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 898 531 789 542 481 222 485 247 525 589
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 293
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 313 500 219 481 694 464 252 0 330 0
Kortfristiga skulder 1 806 1 186 2 170 1 222 1 023 1 062 422 417 616 450
Skulder och eget kapital 3 016 2 217 3 177 2 245 2 198 1 747 1 158 663 1 470 1 331
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 634 445 588 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 599 1 759 1 351 973 1 121 1 277 312 278 234 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 575 552 478 244 310 351 235 265 324 239
Utdelning till aktieägare 0 250 0 0 150 0 127 0 0 335
Omsättning 7 450 6 821 6 009 5 043 4 633 4 779 3 495 3 462 3 032 3 323
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 4 5 3 3 4 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 863 1 357 1 502 1 002 1 544 1 593 874 1 154 1 516 1 102
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 467 432 248 484 549 299 332 582 361
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 575 92 450 371 458 -80 376 141 -311 79
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,82% 12,90% 19,96% 8,12% -3,06% 36,74% 0,95% 14,18% -8,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,06% 4,15% 14,16% 16,57% 20,66% -4,81% 31,69% 19,61% -22,38% 4,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,72% 1,36% 7,49% 7,43% 9,80% -1,76% 10,50% 3,76% -10,85% 1,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,56% 43,90% 46,30% 100,00% 100,00% 47,42% 51,59% 44,89% 43,90% 49,32%
Rörelsekapital/omsättning 16,24% 15,20% 16,76% 20,42% 25,36% 14,25% 20,86% 6,64% 27,21% 25,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,77% 23,95% 24,83% 24,14% 21,88% 12,71% 41,88% 37,25% 35,71% 60,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,00% 186,93% 146,41% 183,72% 214,86% 164,12% 272,75% 155,16% 233,93% 289,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...