Visa allt om Lars Rosenblad AB
Visa allt om Lars Rosenblad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 2 449 4 493 10 733 1 680 1 360 861 777 280 0 0
Övrig omsättning 328 - - - 341 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 898 3 565 8 959 619 531 -268 337 93 -53 -15
Resultat efter finansnetto 2 272 3 477 9 212 11 053 493 3 425 2 746 12 0 1
Årets resultat 1 449 2 084 4 910 10 829 273 3 412 2 681 9 0 1
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 010 22 024 15 595 11 769 12 462 10 403 9 303 9 381 6 987 2 400
Omsättningstillgångar 4 882 7 877 15 831 13 099 660 428 660 357 2 082 5
Tillgångar 24 892 29 901 31 426 24 868 13 123 10 831 9 963 9 738 9 069 2 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 652 23 203 21 744 19 333 8 504 8 231 4 819 2 138 2 129 2 129
Obeskattade reserver 4 340 3 904 3 175 258 123 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 566 1 638 1 710 2 386 163
Kortfristiga skulder 3 900 2 794 6 508 5 277 4 495 1 033 3 506 5 891 4 554 113
Skulder och eget kapital 24 892 29 901 31 426 24 868 13 123 10 831 9 963 9 738 9 069 2 405
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04 2008-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 603 478 86 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 494 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 155 189 150 49 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 777 4 493 10 733 1 680 1 701 861 777 280 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 680 1 360 861 777 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 660 800 680 134 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 447 4 135 9 724 892 882 70 594 176 -53 -15
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,49% -58,14% 538,87% 23,53% 57,96% 10,81% 177,50% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,15% 12,72% 29,32% 44,78% 4,15% 32,67% 28,49% 0,96% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 92,98% 84,64% 85,86% 662,80% 40,00% 410,92% 365,25% 33,21% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,30% 94,15% 94,69% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 40,10% 113,13% 86,86% 465,60% -281,99% -70,27% -366,28% -1 976,43% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,50% 87,78% 77,07% 78,55% 65,49% 75,99% 48,37% 21,96% 23,48% 88,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,18% 281,93% 243,25% 248,23% 14,68% 41,43% 18,82% 6,06% 45,72% 4,42%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...