Visa allt om Södra Råda Skogshantering AB
Visa allt om Södra Råda Skogshantering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 19 446 18 745 19 284 17 848 19 266 17 742 14 520 13 819 12 654 10 724
Övrig omsättning 501 1 489 462 274 981 1 126 446 330 826 302
Rörelseresultat (EBIT) 3 601 3 320 1 011 637 3 131 3 135 188 1 407 2 267 1 434
Resultat efter finansnetto 3 485 3 173 888 460 2 853 2 892 18 1 053 1 955 1 152
Årets resultat 2 717 4 081 1 257 447 780 1 012 396 469 328 141
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 387 17 792 12 653 12 906 15 668 13 164 10 961 12 076 12 097 7 649
Omsättningstillgångar 8 130 4 693 6 860 4 850 5 507 4 625 3 025 3 807 4 882 2 371
Tillgångar 23 517 22 485 19 513 17 756 21 176 17 789 13 986 15 883 16 979 10 020
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 731 8 615 5 183 3 926 3 479 2 699 1 688 1 292 823 495
Obeskattade reserver 4 605 4 605 6 665 7 392 7 540 5 744 4 226 4 746 4 346 2 846
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 511 5 844 4 902 3 860 6 728 5 863 5 805 7 085 8 651 5 114
Kortfristiga skulder 3 669 3 421 2 761 2 577 3 429 3 484 2 267 2 760 3 159 1 565
Skulder och eget kapital 23 517 22 485 19 513 17 756 21 176 17 789 13 986 15 883 16 979 10 020
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 812 365 445 418 292 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 893 2 692 2 591 2 253 1 922 1 632 1 513 1 346 1 262 1 090
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 866 687 667 642 796 604 547 473 483 440
Utdelning till aktieägare 500 600 650 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 19 947 20 234 19 746 18 122 20 247 18 868 14 966 14 149 13 480 11 026
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 8 7 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 431 2 083 2 143 2 231 2 752 2 957 2 420 2 303 2 109 2 145
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 479 376 366 364 503 442 417 389 355 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 259 5 647 3 177 3 055 5 334 5 218 2 046 3 390 3 374 2 804
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,74% -2,80% 8,05% -7,36% 8,59% 22,19% 5,07% 9,21% 18,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,32% 14,77% 5,25% 3,72% 14,92% 17,63% 1,34% 8,88% 13,40% 14,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,53% 17,71% 5,31% 3,70% 16,40% 17,68% 1,29% 10,20% 17,98% 13,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,04% 49,08% 44,45% 42,07% 78,27% 77,03% 99,81% 99,96% 68,23% 72,21%
Rörelsekapital/omsättning 22,94% 6,79% 21,26% 12,74% 10,79% 6,43% 5,22% 7,58% 13,62% 7,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,90% 54,29% 53,20% 52,79% 42,67% 38,97% 34,34% 29,65% 23,28% 25,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 221,04% 135,57% 247,66% 186,96% 159,41% 130,83% 129,11% 135,36% 153,09% 148,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...