Visa allt om Säkerhetsintegrering i Tyresö AB
Visa allt om Säkerhetsintegrering i Tyresö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 35 197 25 718 29 195 31 195 39 519 34 963 35 987 34 017 31 175 34 527
Övrig omsättning - 102 98 6 - 88 12 29 - 317
Rörelseresultat (EBIT) 2 609 845 592 909 1 892 1 327 608 1 802 1 410 1 746
Resultat efter finansnetto 2 609 874 534 939 1 944 1 336 616 1 860 1 427 1 756
Årets resultat 1 439 666 395 668 1 038 919 504 1 297 968 1 209
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 961 1 689 1 562 783 885 1 056 443 208 181 161
Omsättningstillgångar 13 417 9 042 9 784 10 582 10 909 8 462 8 775 7 897 8 161 6 922
Tillgångar 15 378 10 731 11 346 11 365 11 794 9 518 9 219 8 105 8 342 7 083
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 118 6 929 6 513 6 368 5 951 5 313 4 521 4 399 3 222 2 300
Obeskattade reserver 1 325 589 589 590 589 90 37 44 34 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 936 3 213 4 244 4 407 5 254 4 115 4 661 3 662 5 086 4 751
Skulder och eget kapital 15 378 10 731 11 346 11 365 11 794 9 518 9 219 8 105 8 342 7 083
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 537 496 765 654 412
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 140 140 140 140 120
Löner till övriga anställda 6 297 5 715 6 458 6 179 6 201 5 763 5 685 5 816 5 715 5 161
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 2 763 2 549 2 922 2 895 2 848 2 986 2 892 2 938 2 866 2 801
Utdelning till aktieägare 750 250 250 250 250 250 127 127 120 46
Omsättning 35 197 25 820 29 293 31 201 39 519 35 051 35 999 34 046 31 175 34 844
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 16 17 17 17 17 19 21 21 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 852 1 607 1 717 1 835 2 325 2 057 1 894 1 620 1 485 1 918
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 498 541 585 570 572 584 519 483 459 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 726 907 664 971 1 959 1 406 676 1 863 1 469 1 788
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,86% -11,91% -6,41% -21,06% 13,03% -2,85% 5,79% 9,12% -9,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,04% 8,40% 5,27% 8,29% 16,48% 14,04% 6,79% 23,18% 17,15% 24,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,45% 3,50% 2,05% 3,02% 4,92% 3,82% 1,74% 5,52% 4,59% 5,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 43,75% 47,88% 45,92% 43,35% 37,20% 42,39% 38,21% 47,29% 50,60% 48,54%
Rörelsekapital/omsättning 21,25% 22,67% 18,98% 19,79% 14,31% 12,43% 11,43% 12,45% 9,86% 6,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,51% 68,85% 61,45% 59,86% 54,14% 56,52% 49,34% 54,67% 38,92% 32,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,15% 248,05% 219,32% 223,89% 169,49% 178,27% 162,90% 195,28% 142,49% 145,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...