Visa allt om BOJS Alltjänst AB
Visa allt om BOJS Alltjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 872 9 460 8 918 7 792 8 743 10 872 10 936 9 256 8 711 8 930
Övrig omsättning 69 93 405 129 635 231 288 5 379 24
Rörelseresultat (EBIT) 771 237 691 -101 315 870 231 235 458 687
Resultat efter finansnetto 879 207 635 -197 227 783 162 165 651 509
Årets resultat 710 498 77 102 13 672 23 240 402 136
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 135 4 203 5 464 4 521 4 479 3 289 4 378 3 379 3 827 4 629
Omsättningstillgångar 3 323 2 822 3 276 2 507 2 821 2 954 3 530 3 063 2 743 2 231
Tillgångar 6 458 7 025 8 740 7 028 7 300 6 243 7 909 6 442 6 570 6 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 776 2 066 1 568 1 491 1 389 1 576 904 1 081 1 040 638
Obeskattade reserver 1 538 1 573 2 009 1 478 1 810 1 608 1 735 1 612 1 793 1 566
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 444 959 1 805 1 481 1 571 851 1 543 1 486 1 782 2 323
Kortfristiga skulder 2 701 2 427 3 358 2 578 2 531 2 208 3 727 2 263 1 955 2 332
Skulder och eget kapital 6 458 7 025 8 740 7 028 7 300 6 243 7 909 6 442 6 570 6 860
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 675 670 663 625
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 487 2 483 2 213 2 603 2 531 1 887 1 714 2 000 1 624
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 991 858 858 867 901 969 846 936 822
Utdelning till aktieägare 1 000 1 000 0 0 0 200 0 200 200 0
Omsättning 10 941 9 553 9 323 7 921 9 378 11 103 11 224 9 261 9 090 8 954
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 7 8 8 8 8 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 208 1 183 1 115 1 113 1 093 1 359 1 367 1 157 968 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 523 449 430 452 441 437 456 415 411 396
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 045 1 665 1 778 1 216 1 549 2 005 1 174 1 145 1 406 1 572
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,93% 6,08% 14,45% -10,88% -19,58% -0,59% 18,15% 6,26% -2,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,83% 3,37% 7,91% -1,44% 4,37% 14,02% 2,92% 3,68% 12,91% 10,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,21% 2,51% 7,75% -1,30% 3,65% 8,05% 2,11% 2,56% 9,73% 7,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,30% 100,00% 62,58% 100,00% 100,00% 100,00% 51,64% 60,64% 100,00% 64,26%
Rörelsekapital/omsättning 5,72% 4,18% -0,92% -0,91% 3,32% 6,86% -1,80% 8,64% 9,05% -1,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,08% 46,87% 35,87% 37,62% 37,30% 44,23% 27,60% 35,22% 35,48% 25,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,03% 116,28% 97,56% 97,25% 111,46% 133,79% 94,71% 122,09% 124,96% 95,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...