Visa allt om ELEM AB
Visa allt om ELEM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 425 1 424 1 585 1 417 1 642 2 683 3 446 2 648 3 180 6 338
Övrig omsättning 27 1 - - - - 12 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -32 -98 -140 -123 48 161 567 249 15 50
Resultat efter finansnetto 286 -1 005 -146 -131 60 136 554 233 -11 -8
Årets resultat 286 -965 1 1 44 71 362 178 18 1
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 23 923 1 024 1 021 1 113 1 181 1 181 1 199 1 287
Omsättningstillgångar 735 686 811 927 1 116 1 193 1 347 992 563 1 263
Tillgångar 735 709 1 733 1 951 2 136 2 307 2 529 2 173 1 762 2 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 719 433 1 398 1 397 1 396 1 352 1 281 919 741 723
Obeskattade reserver 0 0 40 189 323 326 290 230 242 282
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Kortfristiga skulder 16 277 295 366 417 629 958 1 024 779 1 535
Skulder och eget kapital 735 709 1 733 1 951 2 136 2 307 2 529 2 173 1 762 2 550
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 95 182 82 86 20 205 253
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 241 272 194 111 275 463 343 202 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 125 121 97 137 158 168 142 227 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 452 1 425 1 585 1 417 1 642 2 683 3 458 2 648 3 180 6 338
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 712 793 709 821 1 342 1 723 1 324 1 590 3 169
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 190 207 219 237 285 335 206 284 246
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -32 -98 -140 -123 48 161 567 266 32 67
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -70,15% -10,16% 11,86% -13,70% -38,80% -22,14% 30,14% -16,73% -49,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,68% -13,68% -7,85% -5,95% 3,51% 7,33% 23,09% 11,87% 2,16% 3,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 70,35% -6,81% -8,58% -8,19% 4,57% 6,30% 16,95% 9,74% 1,19% 1,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,41% 34,27% 29,84% 37,69% 44,70% 45,21% 37,20% 31,46% 36,35% 24,60%
Rörelsekapital/omsättning 169,18% 28,72% 32,56% 39,59% 42,57% 21,02% 11,29% -1,21% -6,79% -4,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,82% 61,07% 82,47% 79,16% 76,50% 69,02% 59,10% 50,09% 51,94% 36,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 4 593,75% 175,09% 175,93% 176,50% 201,92% 151,03% 89,14% 75,68% 59,05% 63,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...