Visa allt om Hangövägen Konsult AB
Visa allt om Hangövägen Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 2 009 20 996 33 539 32 150 38 916 56 906 44 915 69 622
Övrig omsättning - - - - - - 3 1 26 918
Rörelseresultat (EBIT) -17 -3 0 -759 -1 455 -4 540 -38 -5 440 -2 472 -1 166
Resultat efter finansnetto -17 -3 88 -761 -1 454 -4 550 -34 -5 640 -2 764 -1 435
Årets resultat -17 0 69 143 20 -3 361 -15 -4 216 -2 024 -992
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 100 315 385 413 666 1 051 1 189
Omsättningstillgångar 55 3 873 3 881 5 051 13 898 9 093 7 562 12 450 11 876 18 211
Tillgångar 55 3 873 3 881 5 151 14 213 9 478 7 975 13 116 12 927 19 399
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 3 873 3 872 3 803 3 660 3 640 1 660 1 703 2 013 2 136
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 147 72 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 9 1 348 10 553 5 838 6 316 11 266 10 842 17 264
Skulder och eget kapital 55 3 873 3 881 5 151 14 213 9 478 7 975 13 116 12 927 19 399
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 788 613 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - 7 724 12 656 15 366 16 153 23 551 14 184 25 181
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 3 247 5 835 7 206 7 700 11 406 7 691 12 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 2 009 20 996 33 539 32 150 38 919 56 907 44 941 70 540
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 12 22 27 30 43 27 47
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 750 1 525 1 191 1 297 1 323 1 664 1 481
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 928 1 276 1 081 969 1 022 889 843
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 -3 0 -680 -1 325 -4 360 266 -4 956 -1 945 -747
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -90,43% -37,40% 4,32% -17,39% -31,61% 26,70% -35,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 2,27% -14,74% -10,23% -47,81% -0,25% -41,39% -18,89% -5,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 4,38% -3,61% -4,34% -14,09% -0,05% -9,54% -5,44% -1,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 0,00% 60,15% 90,97% 96,71% 89,90% 83,37% 64,17% 70,45%
Rörelsekapital/omsättning - - 192,73% 17,64% 9,97% 10,12% 3,20% 2,08% 2,30% 1,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 101,82% 100,00% 99,77% 73,83% 25,75% 38,40% 20,82% 12,98% 15,57% 11,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - 43 122,22% 374,70% 131,70% 155,76% 119,73% 110,51% 109,54% 105,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...