Visa allt om Consid AB
Visa allt om Consid AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 405 020 330 776 269 183 203 556 158 606 131 312 95 871 78 267 57 773 51 119
Övrig omsättning 243 471 78 112 45 83 129 - - 263
Rörelseresultat (EBIT) 33 262 30 255 27 922 29 682 20 452 22 137 24 712 17 222 13 973 11 850
Resultat efter finansnetto 34 016 38 509 28 168 30 163 21 513 23 091 24 786 17 315 14 599 12 043
Årets resultat 25 417 31 170 15 159 16 321 10 912 16 636 17 941 14 952 7 963 8 507
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 52 697 30 841 12 621 11 818 10 463 759 1 124 1 134 958 839
Omsättningstillgångar 134 065 126 524 111 488 98 471 92 801 82 504 71 674 55 273 34 910 26 284
Tillgångar 186 762 157 365 124 109 110 289 103 263 83 263 72 798 56 407 35 869 27 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 083 52 666 37 496 45 337 48 616 47 504 38 569 28 472 17 800 16 040
Obeskattade reserver 23 750 23 080 22 862 15 000 6 420 438 406 285 3 770 182
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 318 10 167 2 728 3 644 4 583 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 611 71 452 61 023 46 309 43 644 35 320 33 823 27 650 14 298 10 901
Skulder och eget kapital 186 762 157 365 124 109 110 289 103 263 83 263 72 798 56 407 35 869 27 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 562 1 552 1 563 1 569 1 358 662 515 536 525 504
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 108 311 83 627 68 656 56 571 38 975 28 962 19 303 16 352 12 938 11 531
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 47 714 37 398 30 587 25 881 18 379 14 259 9 278 7 594 6 205 5 305
Utdelning till aktieägare 32 500 0 0 0 0 0 7 700 7 700 3 700 5 700
Omsättning 405 263 331 247 269 261 203 668 158 651 131 395 96 000 78 267 57 773 51 382
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 262 192 159 135 98 87 50 44 41 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 546 1 723 1 693 1 508 1 618 1 509 1 917 1 779 1 409 1 420
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 621 660 655 644 636 531 612 584 507 499
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 34 935 30 263 27 939 30 303 20 479 22 528 25 144 17 620 14 351 12 162
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,45% 22,88% 32,24% 28,34% 20,79% 36,97% 22,49% 35,47% 13,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,22% 24,47% 22,70% 27,36% 20,83% 27,75% 34,05% 30,70% 40,70% 44,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,40% 11,64% 10,46% 14,82% 13,56% 17,60% 25,85% 22,12% 25,27% 23,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 11,96% 16,65% 18,75% 25,63% 30,99% 35,93% 39,48% 35,29% 35,68% 30,09%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,41% 44,91% 44,58% 51,72% 51,66% 57,44% 53,39% 50,85% 57,19% 59,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 156,60% 177,08% 182,70% 212,64% 212,63% 233,59% 211,91% 199,90% 244,16% 240,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...