Visa allt om Axis Rehab AB
Visa allt om Axis Rehab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 220 1 096 1 091 1 105 1 107 1 072 1 131 1 091 1 064 1 053
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 342 243 209 195 220 195 218 127 203 258
Resultat efter finansnetto 351 247 228 216 247 221 232 145 245 277
Årets resultat 274 193 178 168 182 162 171 107 176 210
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 891 1 292 851 589 542 501 492 467 304 324
Omsättningstillgångar 844 1 166 1 366 1 440 1 399 1 235 1 182 970 962 834
Tillgångar 2 735 2 458 2 218 2 029 1 942 1 736 1 675 1 437 1 265 1 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 481 2 207 2 014 1 836 1 668 1 486 1 324 1 153 1 046 870
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 254 252 204 193 274 250 351 285 219 288
Skulder och eget kapital 2 735 2 458 2 218 2 029 1 942 1 736 1 675 1 437 1 265 1 158
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 372 348 344 377 355 321 320
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 478 485 120 120 108 114 138 94 95
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 167 163 164 161 156 180 183 161 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 220 1 096 1 091 1 105 1 107 1 072 1 131 1 091 1 064 1 053
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 610 548 546 553 554 536 566 546 532 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 334 323 324 330 317 306 338 341 290 278
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 342 243 209 195 232 207 230 139 215 258
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,31% 0,46% -1,27% -0,18% 3,26% -5,22% 3,67% 2,54% 1,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,87% 10,13% 10,28% 10,65% 12,72% 12,73% 13,91% 10,23% 19,45% 24,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,85% 22,72% 20,90% 19,55% 22,31% 20,62% 20,60% 13,47% 23,12% 26,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 48,36% 83,39% 106,51% 112,85% 101,63% 91,88% 73,47% 62,79% 69,83% 51,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,71% 89,79% 90,80% 90,49% 85,89% 85,60% 79,04% 80,24% 82,69% 75,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 332,28% 462,70% 669,61% 746,11% 510,58% 494,00% 336,75% 340,35% 439,27% 289,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...