Visa allt om Capella Industries AB
Visa allt om Capella Industries AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 064 22 563 27 217 23 212 22 894 19 890 16 196 7 960 7 994 6 306
Övrig omsättning 222 - - - - - - - - 237
Rörelseresultat (EBIT) -1 738 -835 1 798 362 531 1 169 1 078 -169 323 -69
Resultat efter finansnetto -1 881 -975 1 625 154 331 1 005 1 003 -234 206 -127
Årets resultat -1 881 -975 1 625 154 331 1 005 1 003 -234 206 -127
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 80 75 139 168 161 210 98 59 130 216
Omsättningstillgångar 11 235 11 023 13 479 11 708 11 100 11 831 7 504 3 868 3 879 3 481
Tillgångar 11 316 11 098 13 618 11 876 11 262 12 041 7 601 3 927 4 009 3 698
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 188 2 769 4 245 2 619 2 466 2 134 1 280 276 511 104
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 465 4 271 3 119 4 038 4 152 3 945 1 760 1 497 834 809
Kortfristiga skulder 3 662 4 058 6 255 5 218 4 644 5 961 4 562 2 154 2 664 2 784
Skulder och eget kapital 11 316 11 098 13 618 11 876 11 262 12 041 7 601 3 927 4 009 3 698
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 458 425 327 264 89 205
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 212 3 376 3 685 2 967 2 211 1 139 705 739 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 106 1 164 1 262 1 274 1 036 570 384 325 257
Utdelning till aktieägare 0 0 500 0 0 0 150 0 0 0
Omsättning 19 286 22 563 27 217 23 212 22 894 19 890 16 196 7 960 7 994 6 543
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 9 10 10 8 4 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 383 2 820 3 024 2 321 2 289 2 486 4 049 1 990 1 999 2 102
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 554 518 503 486 472 527 345 309 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 700 -755 1 883 436 589 1 243 1 141 -99 410 39
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,51% -17,10% 17,25% 1,39% 15,10% 22,81% 103,47% -0,43% 26,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -15,36% -7,52% 13,20% 3,05% 4,71% 9,71% 14,18% -4,28% 8,06% -1,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,12% -3,70% 6,61% 1,56% 2,32% 5,88% 6,66% -2,11% 4,04% -0,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,71% 33,33% 36,48% 34,42% 35,37% 36,51% 31,98% 37,17% 41,66% 44,24%
Rörelsekapital/omsättning 39,72% 30,87% 26,54% 27,96% 28,20% 29,51% 18,16% 21,53% 15,20% 11,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,17% 24,95% 31,17% 22,05% 21,90% 17,72% 16,84% 7,03% 12,75% 2,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 201,94% 148,25% 134,53% 148,83% 125,58% 134,56% 108,68% 102,83% 80,18% 71,80%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...