Visa allt om Eltekniska Ingenjörsbyrån i Sundsvall AB
Visa allt om Eltekniska Ingenjörsbyrån i Sundsvall AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 12 491 10 166 10 784 9 041 8 093 6 620 8 261 7 802 8 573 7 305
Övrig omsättning - - - 176 - - 10 161 - 49
Rörelseresultat (EBIT) 2 660 1 417 2 380 1 977 1 232 460 1 883 676 1 681 625
Resultat efter finansnetto 2 666 1 465 2 411 2 013 1 273 526 1 914 689 1 692 648
Årets resultat 2 031 1 094 1 830 2 685 315 1 416 556 1 315 365
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 185 187 135 820 720 599 517 482 496 573
Omsättningstillgångar 5 274 3 144 3 741 2 852 3 200 2 829 3 949 3 710 4 745 3 870
Tillgångar 5 459 3 331 3 877 3 672 3 920 3 428 4 466 4 192 5 241 4 443
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 152 1 216 1 952 122 863 927 669 358 339 321
Obeskattade reserver 150 100 50 0 703 375 307 312 380 538
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 128 128 128 127 228 223
Långfristiga skulder 0 0 0 1 240 17 292 1 544 1 121 1 714 1 296
Kortfristiga skulder 3 158 2 015 1 875 2 310 2 210 1 705 1 818 2 274 2 579 2 066
Skulder och eget kapital 5 459 3 331 3 877 3 672 3 920 3 428 4 466 4 192 5 241 4 443
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 699 806 715 913 630
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 129 2 125 3 282 3 037 1 912 1 962 2 043 2 068 1 893
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 924 898 1 688 554 1 285 1 273 1 523 1 554 1 137
Utdelning till aktieägare 2 031 1 095 1 830 0 700 750 56 0 0 0
Omsättning 12 491 10 166 10 784 9 217 8 093 6 620 8 271 7 963 8 573 7 354
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 8 7 7 7 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 082 1 694 1 797 1 130 1 156 946 1 180 975 1 072 1 044
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 543 528 657 679 601 608 562 594 545
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 735 1 469 2 433 2 022 1 287 558 2 003 803 1 802 752
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,87% -5,73% 19,28% 11,71% 22,25% -19,86% 5,88% -8,99% 17,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,87% 44,01% 62,26% 54,87% 32,50% 15,58% 43,22% 16,58% 32,53% 14,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,36% 14,42% 22,39% 22,29% 15,74% 8,07% 23,36% 8,91% 19,89% 8,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 68,88% 69,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,94% 11,11% 17,30% 5,99% 12,23% 16,98% 25,80% 18,41% 25,27% 24,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,56% 38,85% 51,35% 3,32% 35,23% 35,10% 20,05% 14,03% 11,69% 15,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,00% 156,03% 199,52% 123,46% 144,80% 165,92% 217,22% 163,15% 183,99% 187,32%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...