Visa allt om Westh Idé och Design AB
Visa allt om Westh Idé och Design AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 574 1 179 860 792 752 817 389 2 652 3 638 2 111
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 058 567 74 68 42 225 -33 343 -378 27
Resultat efter finansnetto 1 019 550 74 66 42 225 -34 312 -375 19
Årets resultat 594 318 54 50 30 187 -34 312 -375 18
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 500 500 4 9 13 21 9 25 36 16
Omsättningstillgångar 2 499 801 320 276 287 310 172 770 823 2 453
Tillgångar 2 999 1 301 324 284 300 331 181 795 859 2 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 719 519 231 207 157 253 66 100 -228 147
Obeskattade reserver 394 140 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 048 350 0 0 0 0 0 0 202 157
Kortfristiga skulder 838 292 93 77 143 78 115 695 885 2 165
Skulder och eget kapital 2 999 1 301 324 284 300 331 181 795 859 2 469
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 234 231
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 137 255 116 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 71 94 48 0 0 - 0 93 91
Utdelning till aktieägare 0 394 30 30 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 574 1 179 860 792 752 817 389 2 652 3 638 2 111
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 0 0 - 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 574 1 179 860 792 - - - - 3 638 2 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 245 240 383 211 - - - - 334 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 058 571 78 72 50 234 -17 354 -363 34
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,50% 37,09% 8,59% 5,32% -7,96% 110,03% -85,33% -27,10% 72,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,28% 43,58% 22,84% 23,94% 14,00% 67,98% -18,23% 43,40% -40,86% 1,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 67,22% 48,09% 8,60% 8,59% 5,59% 27,54% -8,48% 13,01% -9,65% 1,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,54% 91,26% 89,53% 72,98% 66,09% 43,45% 18,25% 21,87% 14,93% 49,74%
Rörelsekapital/omsättning 105,53% 43,17% 26,40% 25,13% 19,15% 28,40% 14,65% 2,83% -1,70% 13,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,22% 48,29% 71,30% 72,89% 52,33% 76,44% 36,46% 12,58% -26,54% 5,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,36% 274,32% 344,09% 358,44% 200,70% 361,54% 99,13% 103,17% 43,16% 63,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...