Visa allt om Måleribolaget i Karlshamn AB
Visa allt om Måleribolaget i Karlshamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 230 9 719 11 338 12 483 15 716 15 454 10 751 10 089 14 085 10 251
Övrig omsättning 10 111 - 84 69 - 25 - 203 -
Rörelseresultat (EBIT) 76 -413 296 -83 -116 47 408 -179 896 251
Resultat efter finansnetto 92 -391 318 -65 -101 44 419 -161 925 256
Årets resultat 92 -391 252 -65 -75 0 295 -133 649 170
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 85 172 294 317 412 112 165 1 220 64
Omsättningstillgångar 3 243 2 763 3 067 2 970 3 141 3 333 2 917 2 737 3 091 2 176
Tillgångar 3 297 2 848 3 240 3 264 3 459 3 745 3 029 2 902 4 311 2 240
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 090 998 1 389 1 138 1 203 1 277 1 277 1 118 1 518 869
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 21 18 58 30 7 2 7 17 25 12
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 187 1 833 1 793 2 097 2 249 2 436 1 745 1 766 2 768 1 358
Skulder och eget kapital 3 297 2 848 3 240 3 264 3 459 3 745 3 029 2 902 4 311 2 240
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 405 463 448 445 391
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 4 152 4 664 4 591 6 036 6 414 6 204 5 146 4 568 4 946 4 863
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 538 1 784 1 673 2 526 2 595 2 629 2 239 2 095 2 236 2 198
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 240 9 830 11 338 12 567 15 785 15 454 10 776 10 089 14 288 10 251
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 12 13 18 20 23 19 17 18 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 839 810 872 694 786 672 566 593 783 540
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 524 550 484 480 457 410 421 429 434 403
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 -365 411 68 14 172 461 -122 929 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,03% -14,28% -9,17% -20,57% 1,70% 43,74% 6,56% -28,37% 37,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,82% -13,76% 9,85% -1,99% -2,89% 1,42% 13,90% -5,41% 21,48% 11,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,01% -4,03% 2,81% -0,52% -0,64% 0,34% 3,92% -1,56% 6,57% 2,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,35% 89,14% 89,96% 88,93% 89,32% 86,56% 83,99% 87,92% 89,57% 84,95%
Rörelsekapital/omsättning 11,44% 9,57% 11,24% 6,99% 5,68% 5,80% 10,90% 9,62% 2,29% 7,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,06% 35,04% 42,87% 34,87% 34,78% 34,67% 42,16% 38,53% 35,21% 38,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 146,55% 148,72% 144,84% 122,99% 108,63% 126,03% 148,77% 150,17% 109,57% 150,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...