Visa allt om Nätts Entreprenad AB
Visa allt om Nätts Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 23 276 19 780 18 766 16 190 15 957 12 613 13 294 13 224 16 738 14 190
Övrig omsättning 1 253 568 110 804 - 816 46 345 450 630
Rörelseresultat (EBIT) 1 994 1 788 959 693 931 1 413 -607 -358 1 416 1 143
Resultat efter finansnetto 2 081 1 838 675 524 727 1 061 -815 -974 916 829
Årets resultat 384 710 354 38 3 9 1 4 1 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 910 15 490 15 303 15 117 7 231 8 911 11 337 14 070 16 374 12 059
Omsättningstillgångar 4 547 3 294 2 622 3 668 2 837 2 558 1 944 2 226 4 739 2 607
Tillgångar 22 457 18 784 17 925 18 784 10 068 11 469 13 282 16 297 21 113 14 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 678 995 585 430 393 390 382 381 377 375
Obeskattade reserver 6 754 5 150 4 172 3 933 3 447 2 753 1 743 2 559 3 554 2 637
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 137 6 592 7 638 12 351 4 437 6 912 9 485 11 912 12 832 8 944
Kortfristiga skulder 7 886 6 048 5 530 2 069 1 791 1 414 1 672 1 445 4 350 2 708
Skulder och eget kapital 22 457 18 784 17 925 18 784 10 068 11 469 13 282 16 297 21 113 14 666
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 441 432 432 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 686 5 887 5 290 4 682 3 775 3 406 3 178 3 309 3 766 2 840
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 568 2 035 1 836 1 657 1 299 1 073 1 089 1 094 1 413 1 206
Utdelning till aktieägare 350 700 300 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 529 20 348 18 876 16 994 15 957 13 429 13 340 13 569 17 188 14 820
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 12 11 10 9 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 552 1 522 1 564 1 472 1 596 1 401 1 329 1 322 1 674 1 419
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 625 605 588 520 510 479 491 564 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 451 4 742 4 358 3 606 3 877 4 222 2 518 2 990 4 386 3 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 17,67% 5,40% 15,91% 1,46% 26,51% -5,12% 0,53% -20,99% 17,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,17% 11,85% 5,99% 4,53% 9,35% 12,39% -3,96% -1,84% 7,37% 8,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,81% 11,25% 5,72% 5,26% 5,90% 11,27% -3,96% -2,27% 9,30% 8,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,21% 98,44% 98,63% 99,13% 94,64% 97,74% 94,46% 97,19% 96,07% 91,65%
Rörelsekapital/omsättning -14,35% -13,92% -15,50% 9,88% 6,56% 9,07% 2,05% 5,91% 2,32% -0,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,48% 26,68% 21,42% 17,72% 29,14% 21,09% 12,55% 13,64% 13,91% 15,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,66% 54,46% 47,41% 177,28% 158,40% 180,91% 116,27% 154,05% 108,94% 96,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...