Visa allt om Brissman Fotografi AB
Visa allt om Brissman Fotografi AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 547 636 1 592 1 781 1 607 1 762 1 538 1 102 2 172 2 503
Övrig omsättning 99 422 112 129 137 48 126 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) -39 514 414 313 150 -445 234 -353 288 525
Resultat efter finansnetto -42 514 424 364 156 -411 305 -368 270 554
Årets resultat 21 312 245 202 74 1 185 2 153 276
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 767 675 589 575 842 991 1 100 1 108 1 649 1 496
Omsättningstillgångar 867 1 191 1 076 1 185 696 641 723 356 704 1 072
Tillgångar 1 634 1 866 1 665 1 760 1 538 1 632 1 823 1 464 2 353 2 568
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 668 837 826 1 081 1 029 956 1 140 955 1 253 1 375
Obeskattade reserver 324 395 280 176 85 27 439 367 760 711
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 269 116 183 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 642 634 560 235 308 467 244 142 340 482
Skulder och eget kapital 1 634 1 866 1 665 1 760 1 538 1 632 1 823 1 464 2 353 2 568
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 330 421 494 534
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 243 157 549 583 459 495 139 275 410 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 45 286 246 217 229 202 311 375 350
Utdelning till aktieägare 150 190 300 500 150 0 185 0 300 275
Omsättning 646 1 058 1 704 1 910 1 744 1 810 1 664 1 132 2 172 2 503
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 274 318 796 891 804 881 513 276 543 626
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 190 116 435 435 355 378 234 260 328 328
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -11 548 452 370 221 -366 331 -263 364 595
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,99% -60,05% -10,61% 10,83% -8,80% 14,56% 39,56% -49,26% -13,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,39% 27,71% 25,59% 20,80% 10,27% -25,00% 17,17% -22,61% 12,88% 21,73%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,13% 81,29% 26,76% 20,55% 9,83% -23,16% 20,35% -30,04% 13,95% 22,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,82% 99,84% 97,99% 98,20% 93,71% 98,35% 97,59% 98,55% 97,93% 97,76%
Rörelsekapital/omsättning 41,13% 87,58% 32,41% 53,34% 24,14% 9,88% 31,14% 19,42% 16,76% 23,57%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,35% 61,37% 62,73% 68,79% 70,98% 59,80% 80,28% 83,28% 76,51% 73,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,05% 187,85% 192,14% 504,26% 225,97% 137,26% 296,31% 250,70% 207,06% 222,41%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...