Visa allt om Falu Partiaffär AB
Visa allt om Falu Partiaffär AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 105 23 979 27 964 34 605 32 218 25 475 23 681 24 610 35 534 34 681
Övrig omsättning 40 225 88 82 90 127 66 40 7 45
Rörelseresultat (EBIT) -233 -284 -477 332 583 -466 197 -561 742 573
Resultat efter finansnetto -262 -304 -486 319 571 -490 177 -587 687 442
Årets resultat -262 -304 -336 242 301 -29 151 -35 428 324
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 73 106 156 133 108 157 548 1 281 2 073 2 749
Omsättningstillgångar 2 024 2 278 2 736 4 158 4 419 3 467 2 976 2 721 3 968 4 404
Tillgångar 2 097 2 384 2 891 4 291 4 528 3 624 3 524 4 002 6 041 7 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 463 767 1 303 1 361 1 060 1 089 938 1 473 1 446
Obeskattade reserver 0 0 0 150 150 0 461 491 1 042 962
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 362 124 16 0 89 0 0 539 667 1 536
Kortfristiga skulder 1 535 1 798 2 108 2 838 2 928 2 564 1 974 2 035 2 858 3 210
Skulder och eget kapital 2 097 2 384 2 891 4 291 4 528 3 624 3 524 4 002 6 041 7 153
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 1 097 1 260 1 550 1 500
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 3 098 4 126 4 797 4 414 3 577 1 614 1 909 2 319 1 961
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 1 150 1 858 2 115 1 875 1 473 957 1 536 1 789 1 525
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 300 0 0 0 500 400
Omsättning 17 145 24 204 28 052 34 687 32 308 25 602 23 747 24 650 35 541 34 726
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 10 12 12 9 8 9 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 138 2 997 2 796 2 884 2 685 2 831 2 960 2 734 3 553 3 468
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 360 536 611 581 528 566 466 526 570 501
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -200 -235 -438 366 661 1 956 243 1 540 1 323
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,67% -14,25% -19,19% 7,41% 26,47% 7,58% -3,77% -30,74% 2,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,02% -11,87% -16,50% 7,76% 12,90% -12,80% 5,59% -14,02% 12,30% 8,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,35% -1,18% -1,71% 0,96% 1,81% -1,82% 0,83% -2,28% 2,09% 1,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,55% 27,73% 31,31% 30,73% 31,22% 30,19% 29,37% 29,58% 28,73% 26,48%
Rörelsekapital/omsättning 2,86% 2,00% 2,25% 3,81% 4,63% 3,54% 4,23% 2,79% 3,12% 3,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,59% 19,42% 26,53% 33,09% 32,50% 29,25% 40,54% 32,48% 36,80% 29,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,39% 120,86% 122,53% 140,73% 142,59% 128,20% 138,55% 127,37% 132,51% 129,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...