Visa allt om Staven Förvaltning i Eskilstuna AB
Visa allt om Staven Förvaltning i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 475 2 853 3 266 4 121 4 673 4 969 4 806 3 350 21 771 36 960
Övrig omsättning - 3 811 - 199 1 165 - - 55 5 20
Rörelseresultat (EBIT) 226 3 437 -48 787 1 766 945 308 -1 005 391 1 362
Resultat efter finansnetto -152 3 324 -435 305 1 076 485 -221 -1 462 381 1 297
Årets resultat 597 1 939 -151 87 121 293 -168 -500 468 679
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 301 1 688 14 663 15 355 15 940 17 393 17 929 16 949 13 234 3 036
Omsättningstillgångar 1 851 2 523 227 571 1 923 802 956 691 3 576 7 366
Tillgångar 3 152 4 211 14 890 15 927 17 863 18 195 18 885 17 639 16 810 10 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 614 2 517 1 779 2 129 2 442 2 322 1 909 1 928 2 438 2 120
Obeskattade reserver 500 830 0 284 229 141 0 0 962 1 155
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 22 9 070 8 562 10 171 11 748 12 868 13 634 9 645 1 721
Kortfristiga skulder 1 038 841 4 042 4 951 5 021 3 985 4 109 2 077 3 765 5 405
Skulder och eget kapital 3 152 4 211 14 890 15 927 17 863 18 195 18 885 17 639 16 810 10 402
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 513 306 482 348
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 391 288 130 785 785 618 579 1 584 4 853
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 279 135 185 367 436 471 419 827 2 039
Utdelning till aktieägare 1 000 1 500 1 200 200 400 0 0 0 300 150
Omsättning 2 475 6 664 3 266 4 320 5 838 4 969 4 806 3 405 21 776 36 980
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 3 3 8 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 238 1 427 1 633 2 061 1 558 1 656 1 602 1 117 2 721 2 053
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 289 440 290 249 455 460 584 454 371 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 233 3 449 545 1 398 2 382 1 618 962 -449 474 1 623
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,25% -12,65% -20,75% -11,81% -5,96% 3,39% 43,46% -84,61% -41,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,23% 103,09% -0,32% 4,95% 9,89% 6,57% 1,63% -5,70% 4,16% 13,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,21% 152,16% -1,47% 19,12% 37,81% 24,05% 6,41% -30,00% 3,21% 3,74%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,96% 99,26% 99,20% 95,24% 99,42% 99,05% 92,90% 100,00% 76,23% 45,96%
Rörelsekapital/omsättning 32,85% 58,96% -116,81% -106,28% -66,30% -64,06% -65,61% -41,37% -0,87% 5,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,58% 75,15% 11,95% 14,76% 14,62% 13,33% 10,11% 10,93% 18,62% 28,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,32% 300,00% 5,62% 11,53% 38,30% 20,13% 23,27% 33,27% 94,98% 134,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...