Visa allt om Sandbystrand AB
Visa allt om Sandbystrand AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 418 2 751 2 534 1 213 438 126 17 502 992 894
Övrig omsättning - 43 - - - - 16 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 371 1 744 1 744 395 -294 -310 -267 -416 -208 -206
Resultat efter finansnetto 458 1 656 1 802 451 -176 -265 -518 796 -972 -114
Årets resultat 295 825 1 046 451 -176 -265 -331 831 -851 369
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 437 3 469 0 990 643 585 1 223 492 1 732 421
Omsättningstillgångar 918 1 614 4 098 776 529 820 531 1 980 683 3 165
Tillgångar 4 355 5 082 4 098 1 766 1 172 1 406 1 754 2 471 2 415 3 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 723 2 653 2 188 1 297 996 1 316 1 706 2 157 1 446 2 387
Obeskattade reserver 1 115 1 019 455 0 0 0 0 187 228 352
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 516 1 410 1 455 469 176 90 49 127 740 847
Skulder och eget kapital 4 355 5 082 4 098 1 766 1 172 1 406 1 754 2 471 2 415 3 586
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 442 660 302
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 450 400 420 362 54 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 175 150 163 143 51 21 162 241 596
Utdelning till aktieägare 225 225 360 155 150 143 125 120 120 90
Omsättning 1 418 2 794 2 534 1 213 438 126 33 502 992 894
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 418 1 376 1 267 607 146 63 9 251 992 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 319 279 293 169 57 - 295 929 911
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 493 1 795 1 744 395 -242 -215 -172 -321 -113 -158
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,46% 8,56% 108,90% 176,94% 247,62% 641,18% -96,61% -49,40% 10,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,59% 34,36% 48,07% 25,54% -15,02% -17,00% -14,77% 32,78% -5,59% -3,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 32,51% 63,47% 77,74% 37,18% -40,18% -189,68% -1 523,53% 161,35% -13,61% -12,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 28,35% 7,42% 104,30% 25,31% 80,59% 579,37% 2 835,29% 369,12% -5,75% 259,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,50% 67,84% 62,05% 73,44% 84,98% 93,60% 97,26% 92,87% 66,67% 73,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 177,91% 114,47% 281,65% 165,46% 300,57% 911,11% 1 083,67% 1 559,06% 92,30% 373,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...