Visa allt om Kranbolaget i Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Nettoomsättning 20 172 9 605 7 927 9 225 6 729 7 820 8 648 8 041 4 098 4 330
Övrig omsättning 45 287 258 52 59 55 272 44 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 231 1 043 1 260 2 181 580 851 1 287 1 477 -302 201
Resultat efter finansnetto 2 176 1 017 1 307 2 170 500 761 1 077 1 309 -369 163
Årets resultat 658 19 1 360 1 022 76 43 52 32 3 14
Balansräkningar (tkr)
2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 176 13 308 10 213 6 821 7 611 8 415 9 209 10 687 7 857 4 638
Omsättningstillgångar 8 897 7 800 8 280 6 749 4 767 4 197 4 272 4 979 2 684 1 562
Tillgångar 24 073 21 108 18 493 13 569 12 379 12 612 13 481 15 666 10 541 6 200
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 881 223 3 803 2 443 1 421 1 345 1 302 1 250 1 218 1 215
Obeskattade reserver 9 124 7 803 6 816 7 256 6 400 6 000 5 300 4 300 3 040 3 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 859 7 698 5 496 2 377 3 009 3 641 5 128 6 243 4 365 759
Kortfristiga skulder 8 210 5 384 2 377 1 493 1 549 1 625 1 751 3 873 1 918 807
Skulder och eget kapital 24 073 21 108 18 493 13 569 12 379 12 612 13 481 15 666 10 541 6 200
Löner & utdelning (tkr)
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 - - 548 345
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 1 891 2 026 2 020 2 606 2 672 1 916 980 1 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader - - 681 650 719 953 1 024 741 622 584
Utdelning till aktieägare 0 0 3 600 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 20 217 9 892 8 185 9 277 6 788 7 875 8 920 8 085 4 132 4 330
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 4 4 4 6 7 5 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 882 1 601 1 982 2 306 1 682 1 303 1 235 1 608 1 025 866
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 687 569 673 709 715 608 563 560 552 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 490 2 153 2 101 2 972 1 383 1 646 2 082 2 225 196 672
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 110,02% 21,17% -14,07% 37,09% -13,95% -9,57% 7,55% 96,22% -5,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,50% 5,34% 7,32% 16,40% 4,87% 7,29% 9,87% 9,45% -2,81% 3,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,34% 11,74% 17,08% 24,12% 8,96% 11,75% 15,38% 18,42% -7,22% 4,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,75% 65,91% 68,92% 72,00% 73,77% 76,96% 75,72% 72,80% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,41% 25,15% 74,47% 56,98% 47,82% 32,89% 29,15% 13,75% 18,69% 17,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,22% 29,89% 49,31% 59,71% 51,81% 45,73% 38,63% 28,21% 32,81% 59,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,37% 144,87% 348,34% 452,04% 307,75% 258,28% 243,97% 128,56% 139,94% 193,56%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...