Visa allt om Restaurang W.George & S.Pradhan AB
Visa allt om Restaurang W.George & S.Pradhan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 068 5 154 5 294 5 890 5 311 4 055 3 501 2 937 2 527 2 116
Övrig omsättning 94 140 - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 170 1 461 1 164 1 326 1 341 434 494 166 92 399
Resultat efter finansnetto 166 1 460 1 162 1 326 1 340 435 490 158 93 388
Årets resultat 391 904 904 770 735 315 361 173 66 219
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 857 640 127 0 74 149 229 393 303 264
Omsättningstillgångar 5 230 5 501 4 768 4 111 2 850 1 696 1 226 757 671 506
Tillgångar 6 087 6 140 4 895 4 111 2 924 1 845 1 455 1 150 973 770
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 966 4 575 3 671 2 767 1 997 1 262 946 586 412 370
Obeskattade reserver 635 973 673 673 338 0 0 0 80 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 168 0 0 0 0 0 127 0 25
Kortfristiga skulder 474 425 551 672 588 583 508 438 480 294
Skulder och eget kapital 6 087 6 140 4 895 4 111 2 924 1 845 1 455 1 150 973 770
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 621 431 529 348 254 307 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 530 1 771 1 289 1 260 982 814 865 693 233
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 527 605 659 504 480 320 287 307 148
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 162 5 294 5 294 5 890 5 311 4 055 3 501 2 937 2 527 2 119
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 8 9 8 7 6 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 678 859 662 654 664 579 584 490 421 529
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 351 344 298 286 267 269 245 219 201 165
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 401 1 508 1 183 1 400 1 416 513 638 338 219 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,07% -2,64% -10,12% 10,90% 30,97% 15,82% 19,20% 16,22% 19,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,79% 23,79% 23,78% 32,25% 45,86% 23,58% 33,95% 14,43% 9,56% 51,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,18% 28,35% 21,99% 22,51% 25,25% 10,73% 14,11% 5,65% 3,68% 18,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,58% 79,55% 80,17% 80,90% 81,57% 76,67% 79,92% 78,72% 80,37% 78,73%
Rörelsekapital/omsättning 116,91% 98,49% 79,66% 58,39% 42,59% 27,45% 20,51% 10,86% 7,56% 10,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,72% 86,87% 85,72% 80,08% 76,82% 68,40% 65,02% 50,96% 48,26% 55,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 078,69% 1 265,41% 842,11% 594,49% 456,63% 275,64% 226,77% 161,64% 127,08% 151,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...