Visa allt om L & S Ekonomisupport AB
Visa allt om L & S Ekonomisupport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 356 1 578 1 482 1 411 1 791 1 574 1 075 827 743 961
Övrig omsättning 31 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 261 388 408 285 658 504 153 142 19 159
Resultat efter finansnetto 268 397 416 295 675 507 157 149 23 159
Årets resultat 223 227 260 178 374 279 114 78 13 83
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 850 850 950 1 000 900 550 250 253 206 11
Omsättningstillgångar 965 908 856 817 846 548 454 288 253 427
Tillgångar 1 815 1 758 1 806 1 817 1 746 1 098 704 541 459 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 832 929 922 802 774 528 369 254 174 221
Obeskattade reserver 579 603 500 422 375 207 80 80 41 41
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 6 107 112 63 80 77 86 1
Kortfristiga skulder 403 221 376 486 485 301 176 130 156 176
Skulder och eget kapital 1 815 1 758 1 806 1 817 1 746 1 098 704 541 459 438
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 507 576 540 448 415 305 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 546 568 0 0 0 0 0 0 0 120
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 240 241 222 236 221 214 228 191 193 192
Utdelning till aktieägare 330 320 220 140 150 128 120 0 0 60
Omsättning 1 387 1 578 1 482 1 411 1 791 1 574 1 075 827 743 961
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 678 789 741 706 896 787 538 827 743 961
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 439 385 437 431 362 343 513 566 635
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 261 388 408 285 658 504 156 146 24 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,07% 6,48% 5,03% -21,22% 13,79% 46,42% 29,99% 11,31% -22,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,82% 22,64% 23,20% 16,24% 38,77% 46,17% 22,30% 27,54% 5,01% 36,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,84% 25,22% 28,27% 20,91% 37,80% 32,21% 14,60% 18,02% 3,10% 16,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,87% 99,65% 99,72% 99,94% 99,81% 98,43% 99,33% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,45% 43,54% 32,39% 23,46% 20,16% 15,69% 25,86% 19,11% 13,06% 26,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,72% 79,60% 72,65% 61,26% 60,16% 61,98% 60,79% 57,60% 44,34% 57,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 239,45% 410,86% 227,66% 168,11% 174,43% 182,06% 257,95% 221,54% 162,18% 242,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...