Visa allt om City Gross Sverige AB
Visa allt om City Gross Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 8 974 670 8 631 667 8 334 128 7 725 841 7 476 501 7 753 956 7 369 245 6 879 596 6 060 157 4 890 894
Övrig omsättning 53 039 65 528 56 801 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 194 857 184 585 162 837 140 197 137 502 133 863 160 464 167 666 149 727 116 131
Resultat efter finansnetto 194 721 184 434 162 998 140 571 137 816 133 722 160 201 167 686 149 733 116 052
Årets resultat 8 912 -328 -17 885 11 58 441 374 1 203 21 495 1 032
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 570 925 580 779 584 750 594 382 574 964 616 093 604 903 554 995 446 872 356 347
Omsättningstillgångar 979 352 923 796 888 027 842 613 756 619 732 004 754 985 608 966 543 552 436 433
Tillgångar 1 550 277 1 504 575 1 472 777 1 436 995 1 331 583 1 348 097 1 359 888 1 163 961 990 424 792 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 471 85 559 85 886 103 772 103 761 28 703 28 262 27 888 26 685 5 190
Obeskattade reserver 248 079 279 125 312 885 257 781 189 523 193 129 210 929 174 229 170 298 112 168
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 157 727 1 139 891 1 074 005 1 075 442 1 038 299 1 126 265 1 120 697 961 844 793 441 675 422
Skulder och eget kapital 1 550 277 1 504 575 1 472 777 1 436 995 1 331 583 1 348 097 1 359 888 1 163 961 990 424 792 780
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 811 030 768 886 727 556 667 738 625 647 626 101 577 562 512 188 402 765 306 893
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 8 208 6 987 4 450
Sociala kostnader 301 698 262 748 241 604 219 235 202 525 197 633 183 894 164 401 134 530 110 060
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 027 709 8 697 195 8 390 929 7 725 841 7 476 501 7 753 956 7 369 245 6 879 596 6 060 157 4 890 894
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 812 2 690 2 603 2 472 2 359 2 401 2 225 2 062 1 517 1 216
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 192 3 209 3 202 3 125 3 169 3 229 3 312 3 336 3 995 4 022
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 400 396 377 359 351 343 342 328 354 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 340 517 323 254 323 641 277 853 271 652 258 025 270 160 257 974 217 081 174 058
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,97% 3,57% 7,87% 3,33% -3,58% 5,22% 7,12% 13,52% 23,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,57% 12,27% 11,07% 9,80% 10,37% 9,95% 11,81% 14,41% 15,12% 14,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,17% 2,14% 1,96% 1,82% 1,85% 1,73% 2,18% 2,44% 2,47% 2,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,62% 25,27% 25,32% 19,82% 19,44% 18,40% 18,46% 17,71% 16,67% 16,29%
Rörelsekapital/omsättning -1,99% -2,50% -2,23% -3,01% -3,77% -5,08% -4,96% -5,13% -4,12% -4,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,80% 20,16% 22,40% 21,21% 18,28% 12,69% 13,51% 13,43% 15,07% 10,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 40,32% 37,59% 37,55% 35,33% 26,73% 17,50% 18,67% 12,20% 11,08% 11,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...