Visa allt om Pergas AB
Visa allt om Pergas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 477 1 756 1 542 2 763 1 915 2 477 2 443 207 2 834 3 749
Övrig omsättning 2 9 10 1 11 75 165 102 1 132 500
Rörelseresultat (EBIT) 117 38 -121 275 17 -3 33 73 -130 -18
Resultat efter finansnetto 110 6 -127 263 9 -28 0 55 -143 -26
Årets resultat 86 4 -99 263 9 -28 0 55 -143 -26
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 590 902 972 482 666 379 534 627 751 1 205
Omsättningstillgångar 499 314 180 533 377 440 517 0 462 598
Tillgångar 1 089 1 216 1 152 1 015 1 044 820 1 051 627 1 214 1 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 524 438 434 458 195 186 214 214 918 1 062
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 263 252 0 179 0 289 0 0 0
Kortfristiga skulder 565 515 466 558 670 634 548 414 295 742
Skulder och eget kapital 1 089 1 216 1 152 1 015 1 044 820 1 051 627 1 214 1 803
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 194 0 - 0 0 0 0 429 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 300 316 280 149 0 0 891 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 82 115 78 64 29 0 0 583 773
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 189 0 0
Omsättning 2 479 1 765 1 552 2 764 1 926 2 552 2 608 309 3 966 4 249
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 0 0 4 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 477 1 756 1 542 2 763 1 915 2 477 - - 709 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 59 104 397 347 194 - - 489 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 404 327 -121 459 206 181 239 300 343 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 41,06% 13,88% -44,19% 44,28% -22,69% 1,39% 1 080,19% -92,70% -24,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,74% 3,12% -10,50% 27,09% 1,63% -0,37% 3,14% 11,64% -10,54% -0,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,72% 2,16% -7,85% 9,95% 0,89% -0,12% 1,35% 35,27% -4,52% -0,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,81% 98,77% 100,00% 97,05% 94,11% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,66% -11,45% -18,55% -0,90% -15,30% -7,83% -1,27% -200,00% 5,89% -3,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,12% 36,02% 37,67% 45,12% 18,68% 22,68% 20,36% 34,13% 75,62% 58,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,32% 60,97% 38,63% 95,52% 56,27% 69,40% 94,34% 0,00% 156,61% 80,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...