Visa allt om Ex-Change Parts i Borlänge AB
Visa allt om Ex-Change Parts i Borlänge AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 58 417 55 093 42 144 59 876 26 056 20 807 29 721 21 697 19 190 16 889
Övrig omsättning 1 728 5 743 2 690 - 2 498 2 626 197 52 5 485 2 721
Rörelseresultat (EBIT) 13 204 16 714 11 134 19 205 5 613 2 474 9 305 6 632 8 295 2 797
Resultat efter finansnetto 13 170 16 624 11 017 19 115 4 893 2 181 9 290 6 822 7 489 2 278
Årets resultat 9 197 11 264 6 234 12 682 5 131 560 5 672 4 111 1 699 918
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 115 1 761 3 705 4 308 12 257 10 727 12 951 15 204 10 554
Omsättningstillgångar 64 414 54 982 45 966 39 456 26 718 18 380 20 528 20 224 9 652 7 871
Tillgångar 64 518 55 097 47 727 43 161 31 027 30 637 31 255 33 175 24 856 18 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 356 25 159 16 895 15 661 8 080 8 448 9 538 5 521 4 410 2 711
Obeskattade reserver 19 757 18 412 16 286 13 267 10 441 12 725 11 343 9 808 8 568 3 445
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 337 1 703 2 986 4 397 7 101 4 673 10 180 8 207 3 761
Kortfristiga skulder 20 405 11 189 12 842 11 247 8 109 2 362 5 701 7 666 3 671 8 508
Skulder och eget kapital 64 518 55 097 47 727 43 161 31 027 30 637 31 255 33 175 24 856 18 425
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 217 0 0 846
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 334 3 736 2 820 2 306 2 222 1 631 1 559 1 090 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 3 026 1 717 1 193 973 1 001 760 683 473 358
Utdelning till aktieägare 10 000 10 000 3 000 5 000 4 000 5 500 1 650 1 655 3 000 0
Omsättning 60 145 60 836 44 834 59 876 28 554 23 433 29 918 21 749 24 675 19 610
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 6 6 6 6 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 302 6 887 5 268 9 979 4 343 3 468 4 954 7 232 6 397 8 445
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 745 816 697 676 553 542 441 721 539 606
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 13 215 17 025 11 738 19 809 7 810 4 856 11 409 8 736 8 642 3 878
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,03% 30,73% -29,61% 129,80% 25,23% -29,99% 36,98% 13,06% 13,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,49% 30,36% 23,35% 44,61% 16,92% 8,51% 30,56% 21,76% 33,87% 15,59%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,63% 30,36% 26,44% 32,15% 20,15% 12,53% 32,14% 33,27% 43,87% 17,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,69% 45,07% 48,26% 52,50% 53,14% 47,08% 57,83% 63,18% 38,41% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 75,34% 79,49% 78,60% 47,11% 71,42% 76,98% 49,89% 57,88% 31,17% -3,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,64% 71,73% 62,02% 60,26% 50,84% 58,19% 57,26% 38,43% 42,56% 28,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,77% 263,14% 201,76% 204,14% 174,50% 449,03% 182,44% 112,93% 170,66% 72,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...