Visa allt om Sontre AB
Visa allt om Sontre AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 849 3 705 3 601 3 568 3 510 3 567 2 342 1 448 2 277 3 006
Övrig omsättning - - 642 15 43 - - 205 51 347
Rörelseresultat (EBIT) 2 112 2 098 2 428 1 913 1 440 1 739 -518 -965 462 -16
Resultat efter finansnetto 10 910 16 395 2 037 903 -218 817 -1 215 -618 511 3 008
Årets resultat 11 064 15 613 -121 527 -534 635 -322 482 320 3 308
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 207 62 291 56 512 51 772 31 352 25 641 26 131 14 324 4 077 4 046
Omsättningstillgångar 33 092 4 270 3 054 1 174 3 941 5 229 4 643 1 495 302 7 155
Tillgångar 65 299 66 561 59 566 52 946 35 293 30 870 30 774 15 819 4 379 11 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 858 15 794 681 951 425 2 759 2 623 3 346 3 063 3 486
Obeskattade reserver 0 0 0 400 175 0 0 0 0 -643
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 39 250 49 310 58 098 50 881 33 875 27 375 27 375 9 429 700 1 718
Kortfristiga skulder 1 191 1 456 786 713 818 735 775 3 044 615 6 639
Skulder och eget kapital 65 299 66 561 59 566 52 946 35 293 30 870 30 774 15 819 4 379 11 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 80
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 1 300 500 500 400 200 100
Omsättning 3 849 3 705 4 243 3 583 3 553 3 567 2 342 1 653 2 328 3 353
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 3 006
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - 129
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 652 2 638 2 968 2 453 1 980 2 279 -13 -689 746 268
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,89% 2,89% 0,92% 1,65% -1,60% 52,31% 61,74% -36,41% -24,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,79% 25,81% 5,31% 3,74% 2,13% 5,67% -1,68% -1,54% 14,11% 31,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 301,87% 463,75% 87,78% 55,52% 21,45% 49,06% -22,08% -16,78% 27,14% 117,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 828,81% 75,95% 62,98% 12,92% 88,97% 125,99% 165,16% -106,98% -13,75% 17,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,07% 23,73% 1,14% 2,39% 1,57% 8,94% 8,52% 21,15% 69,95% 26,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 778,51% 293,27% 388,55% 164,66% 481,78% 711,43% 599,10% 49,11% 49,11% 107,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...