Visa allt om Anderssons Skogstjänst Järvsö AB
Visa allt om Anderssons Skogstjänst Järvsö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 559 3 531 3 504 3 427 3 282 3 456 3 532 2 864 2 491 2 166
Övrig omsättning - 58 563 - 36 54 49 582 - -
Rörelseresultat (EBIT) 91 126 767 118 -64 91 480 836 128 -90
Resultat efter finansnetto 62 82 711 91 -116 16 419 761 83 -148
Årets resultat 246 60 1 167 77 141 223 12 1 55
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 202 2 839 3 420 1 164 1 805 2 222 2 921 3 285 909 1 392
Omsättningstillgångar 2 211 2 169 1 970 1 561 1 469 1 653 1 617 1 150 891 819
Tillgångar 4 412 5 008 5 390 2 725 3 274 3 875 4 538 4 436 1 800 2 211
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 931 685 625 623 456 504 488 265 253 252
Obeskattade reserver 1 476 1 736 1 738 1 035 1 164 1 392 1 571 1 461 721 646
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 103 1 576 2 049 38 487 937 1 386 1 836 163 556
Kortfristiga skulder 902 1 010 979 1 029 1 167 1 042 1 092 874 663 758
Skulder och eget kapital 4 412 5 008 5 390 2 725 3 274 3 875 4 538 4 436 1 800 2 211
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 405 367 336 298
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda - 860 845 784 772 730 314 295 280 264
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 337 325 312 296 318 321 212 206 177
Utdelning till aktieägare 250 0 0 0 0 125 0 0 0 0
Omsättning 3 559 3 589 4 067 3 427 3 318 3 510 3 581 3 446 2 491 2 166
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 186 1 177 1 168 1 142 1 094 1 152 1 177 955 830 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 411 402 373 364 357 352 297 276 248
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 768 829 1 354 825 613 827 1 151 1 460 704 481
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,79% 0,77% 2,25% 4,42% -5,03% -2,15% 23,32% 14,97% 15,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,06% 2,52% 14,23% 4,33% -1,95% 2,35% 10,58% 18,85% 7,39% -3,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,56% 3,57% 21,89% 3,44% -1,95% 2,63% 13,59% 29,19% 5,34% -3,97%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,78% 32,82% 28,28% 15,52% 9,20% 17,68% 14,86% 9,64% 9,15% 2,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,20% 40,72% 36,75% 52,49% 40,13% 39,48% 36,27% 30,25% 42,90% 32,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,12% 214,75% 201,23% 151,70% 125,88% 158,64% 148,08% 131,58% 134,39% 108,05%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...