Visa allt om Milmas Aktiebolag
Visa allt om Milmas Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 798 2 999 3 638 3 102 2 960 3 304 2 431 2 070 3 087 3 198
Övrig omsättning 7 166 - 108 108 - - 33 - -
Rörelseresultat (EBIT) -277 -875 -681 -232 -252 418 83 436 139 -305
Resultat efter finansnetto 820 407 37 334 -146 -97 -316 -375 806 368
Årets resultat 836 701 26 195 -70 0 84 815 262 385
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 629 6 734 6 402 1 619 1 302 1 432 1 442 1 659 2 522 2 343
Omsättningstillgångar 13 777 13 102 10 945 15 794 15 766 16 214 16 435 16 969 17 421 18 502
Tillgångar 20 406 19 836 17 347 17 413 17 068 17 646 17 877 18 628 19 943 20 846
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 465 17 379 16 829 16 802 16 607 16 677 17 178 17 094 16 279 16 016
Obeskattade reserver 234 251 312 309 220 295 398 798 2 322 3 040
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 706 2 206 207 301 241 673 302 736 1 341 1 789
Skulder och eget kapital 20 406 19 836 17 347 17 413 17 068 17 646 17 877 18 628 19 943 20 846
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 671 634 711 464 347 25 22 0 17 263
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 218 223 186 135 152 7 7 0 33 188
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 0 500 0 0 0
Omsättning 3 805 3 165 3 638 3 210 3 068 3 304 2 431 2 103 3 087 3 198
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 899 1 500 1 819 1 551 2 960 3 304 2 431 2 070 3 087 3 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 459 440 491 310 565 56 40 27 91 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -122 -750 -627 -178 -241 428 93 443 289 -155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,64% -17,56% 17,28% 4,80% -10,41% 35,91% 17,44% -32,94% -3,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,52% 2,06% 0,21% 1,92% -0,47% -0,54% -1,76% -2,01% 4,09% 1,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,28% 13,60% 1,02% 10,80% -2,70% -2,88% -12,96% -18,07% 26,40% 12,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 56,06% 27,48% 41,37% 48,65% 37,97% 39,56% 34,64% 68,41% 35,50% 43,46%
Rörelsekapital/omsättning 291,50% 363,32% 295,16% 499,45% 524,49% 470,37% 663,64% 784,20% 520,89% 522,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,48% 88,60% 98,42% 97,80% 98,25% 95,74% 97,73% 94,85% 90,01% 87,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 474,02% 553,99% 5 039,61% 4 996,35% 6 146,89% 2 211,29% 5 065,23% 2 184,92% 1 214,69% 986,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...