Visa allt om Stockholm Pool & Värme AB
Visa allt om Stockholm Pool & Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 18 566 16 144 18 154 15 772 13 501 14 775 13 207 11 837 11 173 12 708
Övrig omsättning 144 58 59 161 624 80 2 98 161 123
Rörelseresultat (EBIT) 1 618 -658 1 892 477 601 611 345 480 35 941
Resultat efter finansnetto 1 623 -655 1 896 473 595 600 333 464 -31 897
Årets resultat 953 250 1 106 386 340 433 401 394 143 537
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 399 1 411 1 493 1 565 1 290 1 283 1 312 1 337 1 374 1 504
Omsättningstillgångar 7 367 6 166 6 640 4 899 4 965 4 491 3 885 3 612 3 905 3 951
Tillgångar 8 766 7 577 8 133 6 465 6 255 5 774 5 197 4 949 5 279 5 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 526 4 652 4 482 3 456 3 150 2 889 2 537 2 136 1 741 1 598
Obeskattade reserver 400 0 950 480 547 447 447 681 780 1 023
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 679 910 937 954 549 645 793 758 1 049 1 362
Kortfristiga skulder 2 161 2 014 1 763 1 575 2 010 1 793 1 421 1 374 1 708 1 471
Skulder och eget kapital 8 766 7 577 8 133 6 465 6 255 5 774 5 197 4 949 5 279 5 455
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 546 1 436 1 497 1 522 1 518 1 337 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 727 5 354 5 319 3 195 3 055 2 913 2 426 2 268 1 959 2 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 653 1 519 1 538 1 322 1 237 1 242 1 119 1 074 1 139 1 237
Utdelning till aktieägare 0 80 80 80 80 80 80 0 0 0
Omsättning 18 710 16 202 18 213 15 933 14 125 14 855 13 209 11 935 11 334 12 831
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 14 12 12 12 12 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 428 1 242 1 297 1 314 1 125 1 231 1 101 986 931 978
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 574 534 493 509 481 478 425 407 372 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 743 -551 1 999 589 649 675 396 554 188 1 123
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,00% -11,07% 15,10% 16,82% -8,62% 11,87% 11,57% 5,94% -12,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,51% -8,64% 23,31% 7,39% 9,67% 10,63% 6,66% 9,94% 1,10% 17,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,74% -4,06% 10,44% 3,03% 4,48% 4,16% 2,62% 4,16% 0,52% 7,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,24% 56,97% 64,48% 59,02% 61,14% 58,69% 61,01% 63,86% 57,79% 61,36%
Rörelsekapital/omsättning 28,04% 25,72% 26,86% 21,08% 21,89% 18,26% 18,66% 18,91% 19,66% 19,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,60% 61,40% 64,22% 58,93% 56,80% 55,74% 55,16% 53,07% 43,62% 42,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 263,77% 231,63% 269,77% 200,76% 162,64% 179,81% 184,87% 171,54% 176,00% 196,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...