Visa allt om Spectral Solutions AB
Visa allt om Spectral Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 636 34 547 33 514 24 250 27 281 22 425 23 660 17 298 24 271 43 000
Övrig omsättning 903 1 014 188 - - - - 563 594 475
Rörelseresultat (EBIT) -1 296 8 2 053 2 007 2 635 80 142 132 -797 927
Resultat efter finansnetto -1 447 -88 1 331 1 653 2 463 80 141 36 -1 016 763
Årets resultat -55 -88 715 811 1 546 80 141 36 -1 016 475
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 782 1 184 1 585 30 612 62 28 243 261 33
Omsättningstillgångar 56 884 48 826 32 597 11 297 15 910 8 949 12 931 10 219 14 910 18 274
Tillgångar 57 667 50 010 34 182 11 327 16 522 9 011 12 959 10 462 15 171 18 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 094 3 149 3 237 2 522 1 711 165 84 136 100 923
Obeskattade reserver 0 1 395 1 395 1 019 512 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 429 614 527 271 281 153 249 162 152 0
Långfristiga skulder 5 371 2 142 2 809 1 640 1 640 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Kortfristiga skulder 48 773 42 711 26 215 5 874 12 377 7 692 11 625 9 164 13 919 16 385
Skulder och eget kapital 57 667 50 010 34 182 11 327 16 522 9 011 12 959 10 462 15 171 18 308
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 994 3 924 3 246 2 880 0 0 0 0 1 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 458 1 709 1 485 1 318 0 0 0 0 732
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 539 35 561 33 702 24 250 27 281 22 425 23 660 17 861 24 865 43 475
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 7 5 5 0 0 0 0 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 234 4 318 4 788 4 850 5 456 - - - - 7 167
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 044 1 002 857 991 894 - - - - 572
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -895 409 2 454 2 017 2 657 97 158 156 -770 940
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,48% 3,08% 38,20% -11,11% 21,65% -5,22% 36,78% -28,73% -43,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,25% 0,02% 6,01% 17,72% 15,95% 0,89% 1,10% 1,26% -5,24% 5,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,73% 0,03% 6,13% 8,28% 9,66% 0,36% 0,60% 0,76% -3,28% 2,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,65% 35,09% 39,97% 40,26% 37,67% 23,38% 21,08% 19,53% 2,93% 30,24%
Rörelsekapital/omsättning 35,83% 17,70% 19,04% 22,36% 12,95% 5,61% 5,52% 6,10% 4,08% 4,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,37% 8,47% 12,65% 29,28% 12,64% 1,83% 0,65% 1,30% 0,66% 5,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 24,18% 23,15% 34,78% 145,15% 121,52% 72,26% 54,57% 61,85% 86,97% 94,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...