Visa allt om Pass Team AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 80 135 82 505 80 278 80 805 77 666 71 516 64 754 60 069 54 107 53 616
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 613 2 454 1 461 1 740 4 145 3 901 4 117 4 343 4 010 2 390
Resultat efter finansnetto 1 643 2 494 1 491 1 935 4 183 3 987 4 199 4 423 4 026 2 395
Årets resultat 1 175 1 448 406 1 529 3 197 4 122 1 867 3 590 3 084 1 791
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 634 4 562 5 224 6 569 5 936 9 537 8 316 8 320 7 823 6 239
Omsättningstillgångar 15 681 15 524 12 344 15 464 13 129 7 366 7 559 8 137 6 218 5 474
Tillgångar 20 315 20 086 17 568 22 032 19 065 16 903 15 875 16 457 14 040 11 713
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 492 7 817 6 769 7 364 7 835 6 638 4 116 4 799 3 209 1 915
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 1 383 766 1 228 1 410
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 823 12 269 10 799 14 669 11 231 10 265 10 376 10 893 9 603 8 387
Skulder och eget kapital 20 315 20 086 17 568 22 032 19 065 16 903 15 875 16 457 14 040 11 713
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 240 296 408 754 638 638 563 651 689 694
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 53 915 54 912 53 692 53 604 50 408 45 686 40 958 37 519 33 578 34 324
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 132 19 100 18 696 18 146 16 101 14 599 12 890 11 845 10 861 11 438
Utdelning till aktieägare 500 1 0 1 000 2 000 2 000 1 600 2 500 2 000 1 790
Omsättning 80 135 82 505 80 278 80 805 77 666 71 516 64 754 60 069 54 107 53 616
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 188 199 200 207 189 164 161 154 144 145
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 426 415 401 390 411 436 402 390 376 370
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 401 383 376 362 371 391 354 339 326 335
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 949 2 873 1 980 2 326 4 715 4 454 4 666 4 899 4 542 2 827
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,87% 2,77% -0,65% 4,04% 8,60% 10,44% 7,80% 11,02% 0,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,10% 12,43% 8,50% 8,81% 21,97% 23,63% 26,48% 26,89% 28,70% 20,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,05% 3,03% 1,86% 2,40% 5,39% 5,59% 6,49% 7,37% 7,45% 4,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,81% 3,95% 1,92% 0,98% 2,44% -4,05% -4,35% -4,59% -6,26% -5,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,80% 38,92% 38,53% 33,42% 41,10% 39,27% 32,35% 32,59% 29,30% 25,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,63% 126,53% 114,31% 105,42% 116,90% 71,76% 72,85% 74,70% 64,75% 65,27%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...