Visa allt om NaturaMed-Pharma AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 73 970 86 720 83 662 86 344 96 039 96 664 95 164 92 856 97 177 103 939
Övrig omsättning 4 353 3 763 4 500 4 363 4 796 4 650 5 487 5 171 4 130 3 743
Rörelseresultat (EBIT) 17 165 8 745 15 226 25 997 26 889 27 416 29 908 27 725 31 269 33 977
Resultat efter finansnetto 17 397 9 163 15 534 27 398 29 336 30 937 31 975 30 725 29 558 33 243
Årets resultat 14 252 -231 -377 -177 9 784 3 948 18 904 -230 -256 20 156
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 527 364 433 392 300 386 479 419 347 606
Omsättningstillgångar 17 500 41 182 38 322 59 387 61 720 85 049 53 924 57 835 63 049 65 702
Tillgångar 42 027 41 546 38 755 59 779 62 020 85 435 54 403 58 254 63 396 66 308
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 838 2 586 2 816 3 193 13 370 23 586 19 638 37 734 37 964 38 220
Obeskattade reserver 12 911 14 192 14 192 14 192 19 992 20 247 21 575 13 900 16 686 16 686
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 278 24 768 21 747 42 394 28 658 41 602 13 190 6 620 8 746 11 402
Skulder och eget kapital 42 027 41 546 38 755 59 779 62 020 85 435 54 403 58 254 63 396 66 308
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 318 2 283 2 239 2 154 2 096 2 408 2 158 2 318 2 416 2 622
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 921 1 004 992 912 906 818 989 1 023 1 166 1 282
Utdelning till aktieägare 14 252 0 0 0 0 0 0 37 000 0 0
Omsättning 78 323 90 483 88 162 90 707 100 835 101 314 100 651 98 027 101 307 107 682
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 7 8 8 8 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 328 14 453 13 944 14 391 13 720 12 083 11 896 11 607 12 147 10 394
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 548 574 559 511 428 444 402 428 518 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 237 8 814 15 306 26 096 26 976 27 509 30 013 27 806 31 605 34 307
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -14,70% 3,66% -3,11% -10,09% -0,65% 1,58% 2,49% -4,45% -6,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 41,98% 22,20% 40,57% 46,25% 49,46% 38,98% 61,12% 59,67% 55,03% 56,52%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,85% 10,64% 18,79% 32,02% 31,94% 34,45% 34,94% 37,44% 35,90% 36,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,98% 85,81% 83,10% 83,56% 84,49% 84,46% 84,66% 84,31% 84,61% 84,35%
Rörelsekapital/omsättning 7,06% 18,93% 19,81% 19,68% 34,43% 44,95% 42,80% 55,16% 55,88% 52,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,03% 32,87% 35,83% 23,86% 46,70% 46,09% 67,03% 83,39% 79,28% 76,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,84% 145,75% 148,10% 123,47% 190,08% 190,64% 372,08% 798,41% 673,44% 537,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!