Visa allt om TRADESHIFT AB
Visa allt om TRADESHIFT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 189 188 226 239 240 012 227 804 202 697 218 284 222 032 233 793 237 859 215 098
Övrig omsättning 31 503 39 813 49 291 51 596 44 452 25 034 25 902 23 325 32 613 22 612
Rörelseresultat (EBIT) -7 450 14 836 29 083 19 496 -19 923 -20 496 -18 475 -4 271 3 115 -3 634
Resultat efter finansnetto -7 511 38 684 42 821 18 521 -59 988 -21 904 -17 200 -2 901 3 918 -3 172
Årets resultat 128 258 37 579 55 183 13 589 -82 631 -18 659 -20 266 10 060 4 083 -142
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 676 155 141 154 852 162 033 144 361 190 875 172 368 162 493 187 046 190 981
Omsättningstillgångar 253 800 97 662 91 862 78 969 60 858 121 654 133 055 149 094 119 463 112 035
Tillgångar 364 476 252 803 246 714 241 002 205 219 312 529 305 423 311 587 306 509 303 016
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 328 735 200 478 162 899 107 716 94 127 176 758 195 417 213 194 191 652 184 844
Obeskattade reserver 0 0 0 521 0 -18 125 -21 171 -31 222 -14 410 -7 548
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 740 52 325 83 815 132 765 111 092 153 896 131 177 129 615 129 267 125 720
Skulder och eget kapital 364 476 252 803 246 714 241 002 205 219 312 529 305 423 311 587 306 509 303 016
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 296 2 085 2 368 2 361 3 228 3 338 5 007 2 383 1 909 15 526
Varav tantiem till styrelse & VD 370 370 624 - - - - - - 3 115
Löner till övriga anställda 23 164 31 550 40 790 48 762 56 668 69 010 66 649 78 014 75 671 57 861
Varav resultatlön till övriga anställda 2 604 2 604 3 031 - - - - - - 0
Sociala kostnader 13 198 17 929 21 213 24 744 31 788 34 467 37 927 38 547 36 967 32 154
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 220 691 266 052 289 303 279 400 247 149 243 318 247 934 257 118 270 472 237 710
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 64 82 104 127 143 150 149 149 127
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 025 3 535 2 927 2 190 1 596 1 526 1 480 1 569 1 596 1 694
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 851 835 807 753 796 807 783 838 833 917
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 29 650 55 982 74 036 58 490 11 448 2 013 2 245 40 797 38 423 23 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,38% -5,74% 5,36% 12,39% -7,14% -1,69% -5,03% -1,71% 10,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,04% 15,34% 17,70% 8,59% -27,98% -6,88% -5,57% -0,81% 1,87% -0,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,94% 17,14% 18,20% 9,09% -28,33% -9,85% -7,66% -1,08% 2,42% -0,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 115,26% 20,04% 3,35% -23,62% -24,78% -14,77% 0,85% 8,33% -4,12% -6,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,19% 79,30% 66,03% 44,86% 45,87% 52,28% 58,87% 61,04% 59,14% 59,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 710,13% 186,65% 109,60% 59,48% 54,78% 79,05% 101,43% 115,03% 92,42% 89,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...