Visa allt om Norrtäljes Gemensamma Hälso, sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra AB
Visa allt om Norrtäljes Gemensamma Hälso, sjukvård- och omsorgsbolag TioHundra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 574 099 1 558 053 1 537 705 1 471 486 1 416 359 1 394 827 1 357 813 1 285 621 1 244 948 1 195 463
Övrig omsättning 41 702 35 902 - 39 418 76 226 84 518 59 463 136 365 134 482 129 131
Rörelseresultat (EBIT) -7 132 7 464 -4 213 8 405 -22 296 -45 729 -37 412 17 592 9 016 -6 189
Resultat efter finansnetto -27 751 -47 309 -36 532 4 558 -17 567 -53 475 -38 980 16 253 10 525 1 143
Årets resultat -27 751 -47 309 -36 532 4 558 -17 567 -53 475 -38 980 16 253 10 525 1 143
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 53 667 42 873 41 732 48 373 59 835 70 352 57 613 49 437 54 592 61 207
Omsättningstillgångar 648 626 609 060 499 971 433 381 407 157 374 436 321 857 450 904 418 627 356 119
Tillgångar 702 293 651 933 541 703 481 754 466 992 444 788 379 470 500 341 473 219 417 326
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 737 44 871 28 680 33 212 28 654 18 960 38 434 77 414 61 161 50 635
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 409 103 361 576 281 577 225 712 197 229 183 559 131 822 113 048 97 844 70 803
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 267 453 245 486 231 446 222 830 241 109 242 269 209 214 309 879 314 214 295 887
Skulder och eget kapital 702 293 651 933 541 703 481 754 466 992 444 788 379 470 500 341 473 219 417 326
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 510 2 525 2 384 2 443 2 431 5 670 2 064 2 177 3 986 3 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 867 242 841 850 832 553 820 183 827 647 810 969 791 955 793 526 759 725 731 930
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 364 387 365 829 345 729 328 918 320 623 352 972 301 223 299 489 306 708 312 326
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 615 801 1 593 955 1 537 705 1 510 904 1 492 585 1 479 345 1 417 276 1 421 986 1 379 430 1 324 594
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 301 2 302 2 332 2 396 2 486 2 465 2 511 2 670 2 675 2 356
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 684 677 659 614 570 566 541 482 465 507
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 533 513 487 478 482 445 417 407 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 580 25 051 16 943 29 862 756 -22 659 -18 090 37 194 28 857 10 075
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,03% 1,32% 4,50% 3,89% 1,54% 2,73% 5,62% 3,27% 4,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,00% 1,16% -0,76% 1,92% -3,76% -9,95% -8,86% 3,82% 2,25% 0,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,45% 0,48% -0,27% 0,63% -1,24% -3,17% -2,48% 1,49% 0,85% 0,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,76% 93,91% 94,24% 94,11% 93,62% 93,34% 93,57% 92,73% 92,42% 92,74%
Rörelsekapital/omsättning 24,22% 23,34% 17,46% 14,31% 11,72% 9,48% 8,30% 10,97% 8,39% 5,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,66% 6,88% 5,29% 6,89% 6,14% 4,26% 10,13% 15,47% 12,92% 12,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,52% 248,10% 216,02% 194,49% 168,87% 154,55% 153,84% 145,51% 133,23% 120,36%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...