Visa allt om NHL i Örkelljunga AB
Visa allt om NHL i Örkelljunga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 850 2 968 7 504 7 492 6 458 3 271 1 710 641 10 386 1 946
Övrig omsättning - 94 41 9 141 - 4 210 38 49
Rörelseresultat (EBIT) 206 -922 63 -183 239 -9 -952 -1 352 1 872 -899
Resultat efter finansnetto 182 -941 76 -212 179 -347 -1 847 -1 337 1 899 -918
Årets resultat 175 -910 204 -106 359 -419 -1 869 -346 1 257 -82
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 105 105 105 204 393 730 990 1 159 581
Omsättningstillgångar 2 111 2 004 3 070 3 106 2 864 2 480 2 691 4 155 8 299 6 306
Tillgångar 2 216 2 109 3 175 3 211 3 068 2 873 3 421 5 146 9 458 6 887
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 831 1 655 2 732 2 528 2 634 2 275 2 694 4 683 5 210 4 103
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 133 211 1 202 1 116
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 385 454 443 683 434 598 594 252 3 047 1 668
Skulder och eget kapital 2 216 2 109 3 175 3 211 3 068 2 873 3 421 5 146 9 458 6 887
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 128 598 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 1 472 1 802 1 764 2 203 1 483 584 440 584 428 138
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 522 697 556 721 470 199 335 224 170 59
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 180 0 150
Omsättning 2 850 3 062 7 545 7 501 6 599 3 271 1 714 851 10 424 1 995
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 4 4 4 4 2 3 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 742 1 876 1 873 1 615 1 636 570 321 5 193 1 946
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 624 571 654 436 455 450 407 346 272
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 206 -922 63 -85 428 329 -692 -1 096 2 101 -782
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,98% -60,45% 0,16% 16,01% 97,43% 91,29% 166,77% -93,83% 433,71% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,30% -43,67% 2,43% -4,80% 9,16% 0,24% -27,27% -22,19% 20,18% -12,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,23% -31,03% 1,03% -2,06% 4,35% 0,21% -54,56% -178,16% 18,38% -42,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,56% 52,22% 35,01% 32,34% 37,63% 57,54% 122,63% 608,89% 50,57% 238,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,63% 78,47% 86,05% 78,73% 85,85% 79,19% 81,61% 93,95% 64,24% 71,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 548,31% 441,41% 693,00% 454,76% 659,91% 414,72% 453,03% 1 648,81% 272,37% 378,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...