Visa allt om Borderlight AB
Visa allt om Borderlight AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 96 709 98 326 60 947 58 666 47 858 35 933 20 721 9 464 31 853 28 159
Övrig omsättning 259 588 50 - 12 408 13 728 28 166 25 036 8 398 4 603
Rörelseresultat (EBIT) 32 804 27 477 21 889 17 683 25 805 13 805 7 000 7 561 5 995 5 717
Resultat efter finansnetto 33 047 25 585 17 863 12 819 16 748 4 590 2 153 4 466 4 379 4 808
Årets resultat 11 101 15 733 15 497 14 135 44 943 7 566 -4 099 0 78 189
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 130 285 131 743 135 864 141 490 156 547 157 318 156 126 130 290 48 108 28 500
Omsättningstillgångar 100 674 83 161 90 505 75 594 36 846 12 809 11 813 16 091 32 353 33 861
Tillgångar 230 959 214 904 226 369 217 084 193 392 170 127 167 938 146 381 80 461 62 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 687 123 586 118 741 101 450 87 314 42 372 34 806 32 641 10 530 10 502
Obeskattade reserver 11 852 6 800 0 0 160 25 781 27 047 19 371 14 947 10 737
Avsättningar (tkr) 567 1 167 2 335 3 212 4 419 6 992 8 702 7 890 0 0
Långfristiga skulder 44 055 54 229 64 404 80 535 79 087 71 363 61 733 48 578 18 141 13 718
Kortfristiga skulder 39 798 29 122 40 890 31 887 22 412 23 619 35 650 37 901 36 842 27 404
Skulder och eget kapital 230 959 214 904 226 369 217 084 193 392 170 127 167 938 146 381 80 461 62 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 511 511 553 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 677 4 042 2 909 3 061 3 394 3 541 3 138 3 125 3 005
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 1 635 1 284 1 008 935 1 084 1 363 1 176 1 243 1 156
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 96 968 98 914 60 997 58 666 60 266 49 661 48 887 34 500 40 251 32 762
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 12 11 9 9 9 10 10 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 439 8 194 5 541 6 518 5 318 3 993 2 072 946 3 185 2 560
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 612 536 501 468 468 523 562 493 504 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 40 872 38 113 33 231 28 348 37 489 25 305 18 029 15 509 14 091 11 135
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,64% 61,33% 3,89% 22,58% 33,19% 73,41% 118,95% -70,29% 13,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,28% 14,85% 10,19% 8,71% 13,35% 8,13% 4,18% 5,19% 7,48% 9,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 38,88% 32,46% 37,84% 32,22% 53,94% 38,48% 33,88% 80,24% 18,89% 20,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,47% 58,57% 8,82% 42,94% 64,47% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,95% 54,96% 81,41% 74,50% 30,16% -30,08% -115,04% -230,45% -14,09% 22,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,32% 59,98% 52,45% 46,73% 45,21% 36,07% 32,60% 32,05% 26,46% 29,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 236,90% 261,87% 207,26% 223,70% 150,90% 42,39% 23,65% 36,55% 83,43% 121,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...