Visa allt om IBAG Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om IBAG Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 437 4 188 5 395 7 292 4 717 4 969 8 692 4 093 8 336 8 943
Övrig omsättning 50 208 161 38 94 59 16 129 210 160
Rörelseresultat (EBIT) -522 -1 247 751 535 358 342 -152 1 277 976
Resultat efter finansnetto -548 -41 187 685 469 308 339 -154 1 258 442
Årets resultat -99 4 54 369 261 219 261 -93 1 281 339
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 433 1 601 1 711 1 763 1 506 1 709 360 108 254 371
Omsättningstillgångar 2 336 2 734 2 583 2 368 4 790 2 589 2 055 1 856 2 662 2 176
Tillgångar 3 769 4 335 4 293 4 131 6 295 4 298 2 416 1 964 2 916 2 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 222 2 321 2 317 2 263 2 394 2 233 2 014 1 754 1 997 936
Obeskattade reserver 0 449 499 389 184 72 64 0 61 83
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 857 890 926 962 998 1 034 0 0 3 66
Kortfristiga skulder 690 675 551 518 2 720 960 338 211 855 1 462
Skulder och eget kapital 3 769 4 335 4 293 4 131 6 295 4 298 2 416 1 964 2 916 2 547
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 729 369 432 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 759 873 797 749 722 0 304 521 927
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 449 464 458 458 451 450 397 429 570
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 150 0
Omsättning 2 487 4 396 5 556 7 330 4 811 5 028 8 708 4 222 8 546 9 103
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 219 2 094 2 698 3 646 2 359 2 485 4 346 2 047 2 779 2 236
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 617 677 639 612 611 632 543 455 523
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -354 164 395 899 641 515 450 -95 1 390 1 124
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -41,81% -22,37% -26,01% 54,59% -5,07% -42,83% 112,36% -50,90% -6,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,82% -0,02% 5,75% 18,18% 8,53% 8,45% 14,16% -7,69% 43,79% 38,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -21,38% -0,02% 4,58% 10,30% 11,38% 7,31% 3,93% -3,69% 15,32% 10,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,21% 44,05% 40,46% 38,81% 53,00% 48,16% 28,34% 39,09% 54,63% 37,67%
Rörelsekapital/omsättning 67,54% 49,16% 37,66% 25,37% 43,88% 32,78% 19,75% 40,19% 21,68% 7,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,95% 61,62% 63,04% 62,13% 40,18% 53,19% 85,31% 89,31% 69,99% 39,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 312,17% 387,56% 450,45% 420,66% 125,26% 240,21% 570,12% 806,16% 297,31% 125,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...