Visa allt om Rejmyre Maskin AB
Visa allt om Rejmyre Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 098 1 730 1 421 1 316 1 629 1 188 394 1 517 1 573 633
Övrig omsättning 201 275 266 605 597 340 358 370 364 -
Rörelseresultat (EBIT) -108 889 500 636 701 179 -820 -562 -407 -819
Resultat efter finansnetto 749 1 564 1 455 1 789 1 739 1 038 -280 436 977 181
Årets resultat 711 1 204 1 419 1 201 1 766 2 088 838 1 018 1 699 558
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 013 30 108 29 319 25 680 20 598 296 323 725 1 036 1 480
Omsättningstillgångar 9 682 9 255 9 447 12 554 16 623 35 651 35 169 35 431 35 434 34 580
Tillgångar 39 694 39 364 38 766 38 234 37 221 35 947 35 492 36 156 36 470 36 060
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 774 35 220 34 171 32 902 31 844 30 208 28 250 27 532 26 605 24 996
Obeskattade reserver 3 843 4 021 4 028 4 411 4 090 4 840 6 583 8 103 9 158 10 668
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 122 567 920 1 287 899 658 521 708 397
Skulder och eget kapital 39 694 39 364 38 766 38 234 37 221 35 947 35 492 36 156 36 470 36 060
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 250 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 26 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Utdelning till aktieägare 160 157 155 150 143 130 130 120 90 90
Omsättning 1 299 2 005 1 687 1 921 2 226 1 528 752 1 887 1 937 633
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 098 - - - - 1 188 394 1 517 1 573 633
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 289 - - - - 3 108 20 5 5
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 985 667 809 1 079 561 -418 -221 37 -191
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,53% 21,75% 7,98% -19,21% 37,12% 201,52% -74,03% -3,56% 148,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,89% 4,10% 3,86% 4,69% 4,67% 2,90% -0,78% 1,21% 2,68% 0,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 68,40% 93,29% 105,42% 136,17% 106,75% 87,88% -70,05% 28,94% 62,17% 31,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,94% 61,98% 99,53%
Rörelsekapital/omsättning 874,77% 527,92% 624,91% 884,04% 941,44% 2 925,25% 8 759,14% 2 301,25% 2 207,63% 5 400,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,68% 97,44% 96,25% 94,56% 93,65% 93,96% 93,27% 92,28% 91,03% 90,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12 561,04% 7 577,87% 1 664,37% 1 363,48% 1 290,83% 3 964,52% 5 343,31% 6 800,00% 4 876,13% 8 709,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...