Visa allt om AltoCumulus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 13 050 13 060 5 536 7 145 7 343 25 631 15 344 25 772 23 248 16 741
Övrig omsättning 1 839 1 758 35 908 21 982 11 189 1 417 954 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -23 093 -22 532 13 344 6 467 1 684 11 367 -12 204 1 223 -2 658 -634
Resultat efter finansnetto -21 193 -18 349 19 254 9 629 2 000 12 778 -5 722 7 256 8 545 8 946
Årets resultat 3 945 -9 214 -1 681 -227 -3 080 1 546 -4 973 6 994 5 620 6 969
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 022 317 899 045 772 890 689 334 145 561 150 093 140 856 35 475 35 698 34 436
Omsättningstillgångar 75 902 68 390 75 675 62 315 52 061 71 638 56 185 114 818 109 733 277 776
Tillgångar 1 098 219 967 435 848 565 751 649 197 622 221 731 197 041 150 293 145 431 312 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 079 546 945 612 822 072 738 753 190 089 193 169 193 452 147 931 140 937 306 317
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 486 0
Avsättningar (tkr) 4 012 2 685 1 347 192 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 661 19 138 25 146 12 704 7 533 28 562 3 589 2 362 3 008 5 895
Skulder och eget kapital 1 098 219 967 435 848 565 751 649 197 622 221 731 197 041 150 293 145 431 312 212
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 660 15 019 9 859 9 199 7 947 7 372 15 138 12 863 11 232 6 110
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 869 9 677 6 922 5 089 4 319 4 088 8 533 7 069 6 535 3 389
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0
Omsättning 14 889 14 818 41 444 29 127 18 532 27 048 16 298 25 772 23 248 16 741
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 6 5 5 5 9 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 631 1 633 923 1 429 1 469 5 126 1 705 3 222 2 906 2 790
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 3 211 3 163 2 873 2 953 2 479 2 316 2 679 2 540 2 243 1 593
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 308 -14 755 19 255 7 714 3 132 12 156 -11 964 1 446 -2 435 -434
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,08% 135,91% -22,52% -2,70% -71,35% 67,04% -40,46% 10,86% 38,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,93% -1,90% 2,27% 1,60% 1,06% 5,88% -2,90% 4,83% 5,88% 3,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -162,39% -140,47% 347,80% 167,89% 28,64% 50,90% -37,26% 28,19% 36,76% 72,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 469,28% 377,12% 912,73% 694,35% 606,40% 168,06% 342,78% 436,35% 459,07% 1 624,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,30% 97,74% 96,88% 98,28% 96,19% 87,12% 98,18% 98,43% 97,66% 98,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 517,71% 357,35% 300,94% 490,51% 691,11% 250,82% 1 565,48% 4 861,05% 3 648,04% 4 712,06%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!