Visa allt om Hudiksvalls Lågprishandel Aktiebolag
Visa allt om Hudiksvalls Lågprishandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Nettoomsättning 0 23 281 26 748 37 181 44 654 49 864 67 055
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -145 -2 001 -1 002 797 888 939 1 587
Resultat efter finansnetto -133 -2 146 -1 077 762 926 1 012 1 661
Årets resultat 657 -1 548 -779 1 633 69 533 890
Balansräkningar (tkr)
2007-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 879 2 018 2 441 2 741 195 219
Omsättningstillgångar 1 006 1 906 2 651 3 073 2 858 2 977 4 582
Tillgångar 1 006 3 785 4 669 5 513 5 598 3 172 4 801
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 120 120 1 755 702 653 990
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 507 682 419
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 100 459 0 0 0
Kortfristiga skulder 927 3 665 1 449 3 299 3 389 1 837 3 392
Skulder och eget kapital 1 006 3 785 4 669 5 513 5 598 3 172 4 801
Löner & utdelning (tkr)
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
Löner till styrelse & VD - 396 363 378 580 385 393
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda - 1 756 1 733 1 871 1 863 1 973 2 497
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 0
Sociala kostnader - 810 835 895 939 833 1 103
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 245 10 20 870
Omsättning 0 23 281 26 748 37 181 44 654 49 864 67 055
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 9 10 11 10 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 587 2 675 3 380 4 465 4 155 5 158
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 329 293 286 338 266 307
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -145 -1 534 -569 1 212 926 940 1 587
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -12,96% -28,06% -16,74% -10,45% -25,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -52,76% -21,35% 14,80% 16,65% 32,44% 34,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -8,58% -3,73% 2,19% 2,09% 2,06% 2,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 9,99% 11,68% 14,05% 12,99% 12,12% 13,64%
Rörelsekapital/omsättning - -7,56% 4,49% -0,61% -1,19% 2,29% 1,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,85% 3,17% 2,57% 31,83% 31,92% 36,07% 26,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,52% 35,17% 105,18% 46,38% 44,82% 92,05% 96,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2001 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...