Visa allt om Creanova AB
Visa allt om Creanova AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 * 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Nettoomsättning 39 648 36 214 28 808 28 403 25 545 25 983 25 454 24 177 28 889 21 718
Övrig omsättning 43 200 177 175 205 189 161 36 - 10
Rörelseresultat (EBIT) 7 440 11 930 6 790 5 965 5 430 4 446 4 693 3 408 4 568 2 923
Resultat efter finansnetto 7 112 13 565 6 917 6 291 5 414 4 403 4 869 3 608 4 756 3 494
Årets resultat 5 366 10 521 5 453 4 613 3 911 3 557 3 660 3 184 2 696 2 687
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 * 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 *
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 460 3 370 2 456 2 686 2 190 2 132 2 345 2 476 2 380 1 886
Omsättningstillgångar 13 064 19 622 10 286 10 406 9 545 10 220 8 730 9 818 9 165 9 821
Tillgångar 15 525 22 993 12 742 13 092 11 735 12 352 11 075 12 295 11 545 11 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 301 16 136 5 615 4 837 4 187 4 098 3 837 3 418 2 823 2 848
Obeskattade reserver 0 0 0 125 200 200 700 700 1 550 600
Avsättningar (tkr) 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 644 476 376 276 10 115 220 326 381
Kortfristiga skulder 8 747 6 213 6 652 7 754 7 072 8 044 6 423 7 957 6 846 7 731
Skulder och eget kapital 15 525 22 993 12 742 13 092 - 12 352 11 075 12 295 11 545 -
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06 *
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06 *
Löner till styrelse & VD - 0 - - 4 559 3 647 3 650 3 202 3 470 2 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 716 10 213 11 711 9 900 4 999 5 808 5 203 4 930 4 078 4 613
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 6 645 4 616 4 986 4 470 4 353 3 984 4 369 3 950 4 955 3 423
Utdelning till aktieägare 0 0 0 4 176 3 962 3 822 3 296 3 241 2 612 2 721
Omsättning 39 691 36 414 28 985 28 578 25 750 26 172 25 615 24 213 28 889 21 728
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 29 25 23 22 22 22 21 18 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 367 1 449 1 253 1 291 1 161 1 181 1 212 1 343 1 926 1 357
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 808 628 759 682 658 658 653 697 869 686
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 544 12 118 6 918 6 063 5 430 4 539 4 784 3 458 4 619 3 003
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,48% 25,71% 1,43% 11,19% -1,69% 2,08% 5,28% -16,31% 33,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,42% 59,27% 54,93% 48,17% 47,96% 37,90% 44,04% 29,93% 42,10% 29,85%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,96% 37,63% 24,30% 22,20% 22,03% 18,02% 19,16% 15,22% 16,82% 16,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,89% 37,03% 12,61% 9,34% 9,68% 8,37% 9,06% 7,70% 8,03% 9,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,59% 70,18% 44,07% 37,65% 36,94% 34,37% 39,30% 31,90% 34,12% 28,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,35% 315,82% 153,05% 134,20% 134,97% 127,05% 135,92% 123,39% 133,87% 127,03%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-06 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2007-06 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...