Visa allt om Digital Fish Software AB
Visa allt om Digital Fish Software AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 24 473 13 126 10 086 8 233 9 978 11 481 8 296 10 666 4 637 4 383
Övrig omsättning 582 6 173 289 2 420 24 19 44 521 274 128
Rörelseresultat (EBIT) 1 193 919 1 503 2 854 647 233 556 721 -313 1 549
Resultat efter finansnetto 36 823 15 076 3 654 3 989 647 132 425 706 -488 1 505
Årets resultat 34 626 14 558 2 693 2 607 358 96 312 529 -70 783
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 815 2 117 2 022 2 415 366 372 18 325 553 688
Omsättningstillgångar 45 322 22 017 10 046 5 471 5 493 4 196 2 803 2 352 2 791 2 097
Tillgångar 47 138 24 134 12 068 7 886 5 860 4 568 2 821 2 677 3 344 2 785
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 796 16 071 6 513 3 820 1 264 2 011 2 043 1 362 953 1 115
Obeskattade reserver 160 160 160 160 160 0 0 0 0 418
Avsättningar (tkr) 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 934 0 110 98 67 461
Kortfristiga skulder 11 681 7 404 4 896 3 906 3 502 2 558 668 1 217 2 324 792
Skulder och eget kapital 47 138 24 134 12 068 7 886 5 860 4 568 2 821 2 677 3 344 2 785
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 042 641 200 612 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 0 15 1 129 3 657 1 175 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 333 751 1 313 606 377
Utdelning till aktieägare 34 000 15 900 5 000 0 0 1 157 128 127 120 92
Omsättning 25 055 19 299 10 375 10 653 10 002 11 500 8 340 11 187 4 911 4 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 0 2 7 16 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 5 741 1 185 667 580 731
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 865 372 336 300 192
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 759 1 408 1 965 3 318 653 242 778 961 -75 1 783
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 86,45% 30,14% 22,51% -17,49% -13,09% 38,39% -22,22% 130,02% 5,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 78,14% 63,93% 30,30% 51,51% 11,04% 5,45% 18,40% 27,61% -7,72% 55,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 150,51% 117,54% 36,26% 49,34% 6,48% 2,17% 6,26% 6,93% -5,56% 35,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 137,46% 111,33% 51,06% 19,01% 19,95% 14,27% 25,74% 10,64% 10,07% 29,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,08% 67,11% 55,00% 50,02% 23,58% 44,02% 72,42% 50,88% 28,50% 50,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 388,00% 297,37% 205,19% 140,07% 156,85% 164,03% 419,61% 193,26% 120,09% 264,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...