Visa allt om Klövern Falun AB
Visa allt om Klövern Falun AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 26 500 26 742 27 964 28 070 26 150 23 484 23 560 25 790 21 791 19 744
Övrig omsättning - - - - - 12 12 - - 913
Rörelseresultat (EBIT) 9 007 8 486 7 698 6 503 4 612 2 481 1 798 5 191 3 675 4 505
Resultat efter finansnetto 9 009 8 493 7 705 6 511 664 -2 567 -3 091 264 -1 447 -108
Årets resultat -793 -178 744 1 628 5 690 -1 464 -1 944 459 -1 843 -84
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 147 911 153 210 159 718 163 110 167 798 156 599 154 789 154 378 151 537 137 764
Omsättningstillgångar 19 438 13 023 6 943 1 120 8 563 1 105 2 528 3 844 21 854 8 632
Tillgångar 167 349 166 233 166 661 164 230 176 361 157 704 157 317 158 222 173 391 146 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 023 27 816 27 994 27 250 25 622 19 932 19 958 19 976 18 190 20 033
Obeskattade reserver 4 011 4 048 4 048 4 048 4 611 4 599 5 196 5 656 6 020 5 008
Avsättningar (tkr) 1 864 1 825 1 854 1 643 1 997 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 116 455 116 455 116 455 116 455 118 612 118 090 107 750 107 750 102 750 97 750
Kortfristiga skulder 17 996 16 089 16 310 14 834 25 519 15 083 24 413 24 841 46 431 23 605
Skulder och eget kapital 167 349 166 233 166 661 164 230 176 361 157 704 157 317 158 222 173 391 146 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 602 563 569 781
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - 1 424 1 860 1 771 1 636 1 378 1 339
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - 596 811 1 013 893 788 892
Utdelning till aktieägare 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 26 500 26 742 27 964 28 070 26 150 23 496 23 572 25 790 21 791 20 657
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 5 5 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 5 230 4 697 3 927 5 158 4 358 3 949
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 549 584 626 559 614
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 007 8 486 7 698 6 503 4 612 9 114 8 363 11 404 9 185 9 636
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,90% -4,37% -0,38% 7,34% 11,35% -0,32% -8,65% 18,35% 10,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,38% 5,11% 4,62% 3,97% 2,64% 1,61% 1,15% 3,29% 2,12% 3,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 34,00% 31,76% 27,55% 23,20% 17,82% 10,79% 7,67% 20,17% 16,89% 22,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,44% -11,47% -33,50% -48,86% -64,84% -59,52% -92,89% -81,42% -112,79% -75,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,02% 18,63% 18,69% 18,52% 16,46% 14,79% 15,12% 15,26% 12,99% 16,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,01% 80,94% 42,57% 7,55% 33,56% 7,33% 10,36% 15,47% 47,07% 36,57%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...