Visa allt om Jopa AB
Visa allt om Jopa AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 361 920 705 595 502 385 360 250 416 688
Övrig omsättning 111 245 259 197 140 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 51 -4 9 3 -12 -19 -1 -40 44 73
Resultat efter finansnetto 46 -7 9 2 -12 -19 -2 -41 44 72
Årets resultat 21 -7 0 2 -12 -19 -2 -32 44 72
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 * 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 15 77 96 113 120 174 73 82 109
Omsättningstillgångar 207 170 87 169 116 78 58 73 93 40
Tillgångar 207 185 164 265 229 198 232 147 175 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 86 84 84 82 94 112 58 171 127
Obeskattade reserver 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 92 101 73 100 0 0 13
Kortfristiga skulder 88 99 78 89 46 31 19 -29 4 10
Skulder och eget kapital 207 185 164 265 229 198 232 - 175 150
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 *
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 5 19 89
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 563 452 330 253 166 73 12 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 226 175 127 101 0 13 18 20 38
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 472 1 165 964 792 642 385 360 250 416 688
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 681 460 353 298 251 193 180 250 416 688
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 381 400 319 234 177 64 43 42 46 135
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 0 28 20 8 -6 18 -32 72 108
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 47,93% 30,50% 18,49% 18,53% 30,39% 6,94% 44,00% -39,90% -39,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,64% -2,16% 5,49% 1,13% -5,24% -9,60% -0,43% -27,21% 25,14% 48,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,75% -0,43% 1,28% 0,50% -2,39% -4,94% -0,28% -16,00% 10,58% 10,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,74% 7,72% 1,28% 13,45% 13,94% 12,21% 10,83% 40,80% 21,39% 4,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,21% 46,49% 52,17% 31,70% 35,81% 47,47% 48,28% 39,46% 97,71% 84,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 235,23% 171,72% 111,54% 189,89% 252,17% 251,61% 305,26% - 2 325,00% 400,00%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-12: Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...