Visa allt om Frescati Stories AB
Visa allt om Frescati Stories AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 446 6 055 6 590 6 685 6 563 6 143 5 446 5 060 3 519 2 401
Övrig omsättning 13 73 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 330 221 12 243 1 517 1 349 548 123 110 152
Resultat efter finansnetto 330 223 9 243 1 523 1 351 548 123 111 152
Årets resultat 257 181 5 188 834 424 317 2 1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 138 179 237 311 311 444 438 467 117
Omsättningstillgångar 3 069 2 645 3 124 5 126 4 984 3 625 2 142 1 894 1 350 1 150
Tillgångar 3 074 2 782 3 303 5 363 5 294 3 936 2 586 2 332 1 817 1 268
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 446 489 307 2 202 2 015 1 181 757 514 512 510
Obeskattade reserver 497 497 506 506 506 119 144 25 35 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 201 357 402
Kortfristiga skulder 2 131 1 796 2 488 2 654 2 774 2 637 1 685 1 592 913 354
Skulder och eget kapital 3 074 2 782 3 303 5 363 5 294 3 936 2 586 2 332 1 817 1 268
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 533 1 485 1 557 1 440 1 247 1 348 1 191 1 014 538 415
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 201 407 330 308 312 291 270 250 200 278
Utdelning till aktieägare 0 300 0 1 900 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 459 6 128 6 590 6 685 6 563 6 143 5 446 5 060 3 519 2 401
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 9 8 7 6 7 7 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 921 865 732 836 938 1 024 778 723 880 800
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 291 271 210 219 223 274 209 196 220 238
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 362 263 70 317 1 676 1 482 672 231 218 177
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,46% -8,12% -1,42% 1,86% 6,84% 12,80% 7,63% 43,79% 46,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,80% 8,05% 0,36% 4,53% 28,77% 34,32% 21,19% 5,32% 6,16% 11,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,15% 3,70% 0,18% 3,64% 23,21% 21,99% 10,06% 2,45% 3,18% 6,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,54% 60,26% 60,52% 64,91% 68,95% 70,49% 65,24% 59,05% 65,44% 63,89%
Rörelsekapital/omsättning 14,55% 14,02% 9,65% 36,98% 33,67% 16,08% 8,39% 5,97% 12,42% 33,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,12% 31,51% 21,24% 48,42% 45,11% 32,23% 33,38% 22,83% 29,57% 40,22%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,70% 145,94% 124,48% 191,64% 177,11% 135,42% 123,92% 118,28% 146,66% 314,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...