Visa allt om TDK Nordic AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Nettoomsättning 21 203 21 660 23 692 25 348 30 555 31 004 38 490 47 381 36 395 32 369
Övrig omsättning 7 495 4 879 8 372 7 056 8 482 12 383 11 684 1 901 5 288 5 042
Rörelseresultat (EBIT) 1 211 1 176 1 666 1 510 1 910 2 725 6 598 2 890 1 653 2 107
Resultat efter finansnetto 1 301 1 176 1 666 1 510 1 909 2 725 6 599 2 891 1 653 2 108
Årets resultat 796 825 1 162 964 1 403 1 897 5 016 2 245 1 421 2 278
Balansräkningar (tkr)
2023-03 2022-03 2021-03 2020-03 2019-03 2018-03 2017-03 2016-03 2015-03 2014-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 987 518 602 594 752 999 1 123 1 103 1 070 3 578
Omsättningstillgångar 15 186 16 374 18 047 16 887 19 150 20 380 22 142 17 920 16 170 18 553
Tillgångar 16 173 16 892 18 649 17 481 19 902 21 379 23 265 19 023 17 240 22 131
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 681 7 683 8 028 7 826 7 533 7 092 7 701 3 786 1 541 6 362
Obeskattade reserver 112 18 51 28 34 91 58 50 93 131
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 468 523 529 578 578 617 619 665 707 2 760
Kortfristiga skulder 7 913 8 668 10 041 9 049 11 757 13 579 14 887 14 522 14 899 12 878
Skulder och eget kapital 16 173 16 892 18 649 17 481 19 902 21 379 23 265 19 023 17 240 22 131
Löner & utdelning (tkr)
2023-03
2022-03
2021-03
2020-03
2019-03
2018-03
2017-03
2016-03
2015-03
2014-03
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - - 21 924 18 502 15 631
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 0 12 502 10 492 9 781
Utdelning till aktieägare 859 0 1 170 959 671 0 2 507 1 102 0 500
Omsättning 28 698 26 539 32 064 32 404 39 037 43 387 50 174 49 282 41 683 37 411
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 16 18 17 20 23 24 25 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 247 1 354 1 316 1 491 1 528 1 348 1 604 1 895 1 916 1 798
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 373 1 368 1 469 1 461 1 523 1 458 1 465 1 434 1 558 1 441
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 331 1 256 1 750 1 668 2 125 2 947 6 847 3 178 1 928 2 318
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,11% -8,58% -6,53% -17,04% -1,45% -19,45% -18,76% 30,19% 12,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,04% 6,96% 8,93% 8,64% 9,60% 12,75% 28,36% 15,20% 9,59% 9,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,14% 5,43% 7,03% 5,96% 6,25% 8,79% 17,14% 6,10% 4,54% 6,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 34,30% 35,58% 33,79% 30,92% 24,20% 21,94% 18,85% 7,17% 3,49% 17,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,03% 45,57% 43,26% 44,89% 37,98% 33,50% 33,30% 20,11% 9,36% 29,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 191,91% 188,90% 179,73% 186,62% 162,88% 150,08% 148,73% 123,40% 108,53% 144,07%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!