Visa allt om BoTellus AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 11 876 11 649 12 071 11 621 11 440 11 650 10 898 11 414 10 806 10 665
Övrig omsättning 1 088 21 1 719 2 661 253 356 266 320 283 4 843
Rörelseresultat (EBIT) 3 553 2 364 4 348 5 330 2 675 3 143 2 884 3 465 1 222 7 638
Resultat efter finansnetto 3 763 2 170 -1 709 27 480 2 199 2 537 3 178 2 883 327 6 852
Årets resultat 2 725 1 987 -866 25 480 3 480 1 840 2 576 1 734 1 959 6 103
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 092 34 005 34 913 45 163 45 874 46 705 45 546 46 419 46 134 47 701
Omsättningstillgångar 31 286 24 197 24 036 24 752 19 457 19 579 17 480 15 401 21 941 6 009
Tillgångar 57 379 58 202 58 949 69 915 65 331 66 284 63 026 61 819 68 075 53 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 43 644 43 775 43 238 45 639 21 424 18 774 17 534 14 958 15 725 14 965
Obeskattade reserver 0 0 0 2 550 2 550 4 925 4 645 4 462 4 089 6 472
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 418 11 591 13 738 19 701 39 720 17 847 19 106 20 212 23 149 25 343
Kortfristiga skulder 3 317 2 837 1 973 2 026 1 637 24 739 21 741 22 186 25 112 6 929
Skulder och eget kapital 57 379 58 202 58 949 69 915 65 331 66 284 63 026 61 819 68 075 53 710
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 1 784 1 021 839 245 254 228
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 614 510 274 9 19 72
Utdelning till aktieägare 1 970 1 700 1 450 1 534 1 266 830 0 0 0 0
Omsättning 12 964 11 670 13 790 14 282 11 693 12 006 11 164 11 734 11 089 15 508
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 12 8 7 6 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 792 971 1 509 1 660 1 907 5 825 5 449 11 414 10 806 10 665
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 323 384 365 415 404 767 537 687 720 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 235 3 273 5 136 6 257 3 685 4 130 3 688 4 301 2 100 8 449
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,95% -3,50% 3,87% 1,58% -1,80% 6,90% -4,52% 5,63% 1,32% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,86% 4,06% -2,50% 39,93% 4,10% 4,76% 6,20% 6,03% 1,83% 14,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 33,15% 20,29% -12,23% 240,21% 23,40% 27,06% 35,86% 32,68% 11,51% 71,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 80,52% 78,71% 67,53% 69,84% 61,63% 55,54% 53,79% 56,56% 40,10% 58,72%
Rörelsekapital/omsättning 235,51% 183,36% 182,78% 195,56% 155,77% -44,29% -39,10% -59,44% -29,34% -8,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,06% 75,21% 73,35% 68,12% 35,84% 34,12% 33,57% 29,52% 27,53% 36,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 943,20% 852,91% 1 218,25% 1 221,72% 1 188,58% 79,14% 80,40% 69,42% 87,37% 86,72%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...