Visa allt om Kraftkällan i Mariestad AB
Visa allt om Kraftkällan i Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 395 4 613 4 487 5 011 4 325 4 309 4 559 4 821 5 353 5 951
Övrig omsättning 43 26 72 - - - 84 50 24 5
Rörelseresultat (EBIT) 373 422 105 36 20 150 -15 28 95 84
Resultat efter finansnetto 373 419 76 1 -18 106 -55 -22 24 5
Årets resultat 392 219 57 0 -18 62 -57 -33 3 -12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 451 376 408 584 632 645 774 847 1 056 1 223
Omsättningstillgångar 1 033 802 401 397 406 429 477 342 405 393
Tillgångar 1 483 1 178 809 981 1 038 1 074 1 251 1 189 1 462 1 617
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 711 368 150 92 93 60 -2 55 88 85
Obeskattade reserver 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 101 180 183 457 676 485 692 730
Kortfristiga skulder 772 674 559 708 762 556 576 649 681 801
Skulder och eget kapital 1 483 1 178 809 981 1 038 1 074 1 251 1 189 1 462 1 617
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 625 670 546 490
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 343 1 282 1 684 1 395 1 446 843 801 1 040 1 277
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 472 482 603 518 513 539 533 625 686
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 438 4 639 4 559 5 011 4 325 4 309 4 643 4 871 5 377 5 956
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 4 4 6 6 6 6 6 8 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 899 1 153 1 122 835 721 718 760 804 669 595
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 458 475 451 404 346 335 353 345 286 256
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 495 613 311 244 192 315 177 264 331 325
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,95% 2,81% -10,46% 15,86% 0,37% -5,48% -5,43% -9,94% -10,05% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,15% 35,82% 12,98% 3,67% 1,93% 13,97% -1,20% 2,35% 6,57% 5,26%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,91% 9,15% 2,34% 0,72% 0,46% 3,48% -0,33% 0,58% 1,79% 1,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,35% 96,84% 92,38% 95,37% 95,45% 96,54% 94,14% 92,95% 89,07% 84,57%
Rörelsekapital/omsättning 4,84% 2,77% -3,52% -6,21% -8,23% -2,95% -2,17% -6,37% -5,16% -6,86%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,94% 40,11% 18,54% 9,38% 8,96% 5,59% -0,16% 4,63% 6,02% 5,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,44% 113,35% 69,77% 50,42% 46,98% 67,45% 76,91% 40,68% 45,81% 34,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...