Visa allt om Skånebil Personbilar AB
Visa allt om Skånebil Personbilar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 496 404 426 283 396 498 340 316 325 190 380 116 324 372 291 044 321 858 359 719
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 733 2 164 7 573 975 -1 329 4 455 4 668 1 131 -5 698 621
Resultat efter finansnetto 17 499 6 088 9 096 2 319 389 6 264 5 797 2 210 -4 178 2 499
Årets resultat 14 260 5 897 17 445 2 349 48 4 423 4 664 3 154 -2 241 2 268
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 517 19 794 20 044 69 378 71 902 69 762 67 374 68 945 69 040 70 014
Omsättningstillgångar 101 863 96 041 79 949 67 629 76 682 79 266 78 080 47 284 58 178 70 635
Tillgångar 121 380 115 835 99 993 137 007 148 584 149 028 145 454 116 229 127 218 140 649
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 37 581 58 321 52 424 34 979 32 629 32 581 28 158 23 493 20 339 22 580
Obeskattade reserver 8 967 9 258 10 513 23 723 24 362 24 362 24 051 24 599 26 689 28 764
Avsättningar (tkr) 4 023 2 437 1 779 1 420 1 313 1 057 766 546 549 878
Långfristiga skulder 32 000 0 0 43 000 45 400 45 400 45 400 45 400 47 200 47 200
Kortfristiga skulder 38 809 45 819 35 277 33 885 44 880 45 628 47 079 22 191 32 441 41 227
Skulder och eget kapital 121 380 115 835 99 993 137 007 148 584 149 028 145 454 116 229 127 218 140 649
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 26 589 24 349 23 925 22 861 23 677 22 655 21 655 20 572 20 666 20 222
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 11 405 12 477 9 424 9 415 9 275 8 585 8 429 8 181 8 025 8 417
Utdelning till aktieägare 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 496 404 426 283 396 498 340 316 325 190 380 116 324 372 291 044 321 858 359 719
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 64 58 58 59 62 63 60 61 65 66
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 756 7 350 6 836 5 768 5 245 6 034 5 406 4 771 4 952 5 450
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 603 651 589 559 542 504 513 478 450 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 993 7 904 26 545 21 278 18 710 23 996 23 332 20 634 13 410 19 044
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,45% 7,51% 16,51% 4,65% -14,45% 17,19% 11,45% -9,57% -10,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,52% 6,15% 10,14% 2,32% 0,87% 4,76% 4,58% 2,57% -2,52% 2,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,80% 1,67% 2,56% 0,94% 0,40% 1,86% 2,05% 1,03% -1,00% 0,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,86% 16,51% 21,34% 22,51% 22,92% 20,74% 22,90% 23,68% 20,21% 19,35%
Rörelsekapital/omsättning 12,70% 11,78% 11,27% 9,92% 9,78% 8,85% 9,56% 8,62% 8,00% 8,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,72% 56,58% 60,63% 39,04% 34,04% 33,91% 31,55% 35,81% 31,09% 30,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 91,21% 63,61% 75,91% 55,14% 51,17% 54,27% 58,55% 76,74% 50,84% 70,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...